دستوالعمل اجرائی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 54
    

شماره: مب/١٤٤٨

١٣٨٥/٦/١٥:تاريخ

بسمه تعالي

جهت اطلاع کليه مديران عامل محترم بانكهاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پستبانک

ارسال گرديد.

احتراما"؛

به پيوست “دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين” که در

يکهزار و شصت و هشتمين جلسه مورخ ٤/٦/١٣٨٥ شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب

رسيده است جهت استحضار ارسال ميگردد.

خواهشمنداست مقرر فرمايند ضمن ابلاغ مفاد دستورالعمل فوقالذکر به کليه واحدهاي

ذيربط بر حسن اجراي آن نظارت کافي مبذول گردد./ب

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

 حميد تهرانفر صديقه رهبرشمسکار

٣٨٣١-٣ ٣٨١٦

“دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين”

١ -بانک ها حسب تقاضا براي مشتريان خـود، بـا توجـه بـه تـوان مـالي و اعتبارسـنجي

انجامشده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را براسـاس ضـوابط و مقـررات ذيـربط

تعيين مينمايند.

٢ -تسهيلات اعطايي در چارچوب حداعتباري فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از احـراز

حقيقي بودن دين توسط بانک انجام ميشود و به دفعـات قابـل اسـتفاده اسـت . ايـن

تسهيلات قابل اعطا به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي ميباشد.

٣ -تسهيلات مذکور براي تامين نيازهاي مالي کوتـاه مـدت (حـداکثر يکسـاله) متقاضـيان

ميباشد که با خريد دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول و توديعي نزد بانک، و

واريز وجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطا ميگردد.

٤ -قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اين دستورالعمل، لازم است بانـک

قراردادي را با مشتري منعقد نمايد که بر مبناي آن وکالت در خريد دين ناشي از اسـناد

مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد.

٥ -حداکثر تا حد اعتباري موضوع بند ١ ،بانک براساس قرارداد منعقده دين ناشي از اسناد و

اوراق تجاري اخذ شده را بر مبناي قيمت روز خريداري نموده و به طـور همزمـان مبلـغ

خريد را به حساب جاري مشتري واريز ميکند تا امکان تامين کسري مبلغ چک، فـراهم

شود. از آن پس بانک مالک مشاعي اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شـده و قيمـت

کل در تاريخ خريد ميگردد.

٦ -در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طـرفين،

بين آنان تقسيم ميگردد. ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسـيد اسـناد و اوراق

تجاري، چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانـک از اسـناد و

اوراق تجاري اقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخهاي جاري و مورد عمـل بانـک

محاسبه شده و از مالکيت مشاعي بانک به همان ميزان کاسته و مشتري مجـددا" مالـک

آن قسمت ميگردد.

١

٧ -چنانچه اوراق خريداري شده تا تاريخ سررسيد در مالکيت بانک بماند، بانک بـه نسـبت

سهم مشاعي خود از اوراق، سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت ميکند. فروش دين

ناشي از اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام مـي شـود و

سود و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچنـين درصـد مالکيـت

بانک تعيين و در حسابها منظور ميگردد.

٨ -نحوه حسابداري عمليات موضوع اين دستورالعمل، مطابق با حسـابداري معمـول خريـد

دين در بانکها است.

٢

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.