آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 94
    

WWW.CBI.IR

1

آیيننامه‌ورود‌و‌صدور‌فلزات‌گرانبها

ماده‌1 -در این آییننامه معنی واژهها و عبارات به شرح زیر است:

بانک‌مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

مؤسسه‌اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شدهه و تتدت نردارت

بانک مرکزی میباشه.

فلزات‌گرانبها: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور این فلزات شامل طال، نقره و پالتین است.

شمش)شمش‌استاندارد‌فلزات‌گرانبها(: قطعه فلز همگن و خالص گرانبهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف

تولیه میشود و دارای سطتی صاف بهون حفره و ترک میباشه و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریال)حاوی تاریخ تولیده ( و

نام و نشان تجاری شرکت تولیهکننهه بر روی آن حک شهه است. شمش استانهارد فلزات گرانبها میبایست با حدهاقل عیدار 999 در

هزار و حهاقل وزن یک کیلوگرم باشه.

مصنوعات‌فلزات گرانبها: مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افدزوده در آن بده

منرور استفاده به عنوان زیورآالت، ظروف، تزئینات و یا بهرهبرداری تجاری و صنعتی ساخته میشود.

فلزات‌گرانبهای‌ذوبشده‌خام: قطعه فلز گرانبهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گرانبها در ابعاد

و اوزان مختلف به صورت تسمه یا نوار تولیه میشود که مشخصات تولیهکننهه، عیار و وزن موجود بر روی آن حک شهه است.

کاالهای‌صنعتی‌فلزاتگرانبها: کاالهای حاوی فلزات گرانبها که در اشکالی از قبیل مفتول، ورق، پودر، مدای و خمیدر تولیده

شهه و به عنوان اجزاء، قطعات و مواد اولیه صنعتی به منرور ساخت و تکمیل کاالهای دیگر در صدنای مختلدف و مصدارف پزشدکی

مورد استفاده قرار میگیرنه.

ارزش‌افزوده: ارزش اضافهای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآینه تولیه و یا ارائه خهمات ایجاد میشود.

ماده‌2 -بانک مرکزی مجاز است رأساً یا با عاملیت مؤسسات اعتباری و یا عاملیت سایر اشخاص حقوقی و نیز حقیقی مورد تأییه آن

بانک) بر اساس ضوابط مورد تأییه هیأت عامل بانک مرکزی(، مبادرت به ورود و صهور فلزات گرانبها نمایه.

تبصره- ورود و صهور فلزات گرانبهای موضوع این ماده، از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف میباشه.

ماده3‌‌-بانک مرکزی میتوانه به مؤسسات اعتباری اجازه دهه نسبت به ورود فلزات گرانبها در قالب ضوابط این آیدین نامده اقدهام

نماینه.

ماده4 -ورود قطعی فلزات گرانبها به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معامالت تجاری بدا رعایدت کامدل

سایر قوانین و مقررات مربوط، منتصراً به صورت شمش استانهارد به هر میزان مجاز است. صهور تأییهیه انطباق شدمش وارداتدی بدر

عههه سازمان ملی استانهارد ایران میباشه.

تبصره1 -اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوز تولیه میتواننه پس از تأییه وزارت صنعت، معهن و تجارت نسبت به ورود فلزات

گرانبهای ذوب شهه خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط اقهام نماینه. صهور تأییهیه انطباق فلزات گرانبهدای

ذوب شهه خام وارداتی بر عههه سازمان ملی استانهارد ایران میباشه.

تبصره2 -ورود کاالهای صنعتی فلزات گرانبها، توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربدوط،

با مجوز وزارت صنعت، معهن و تجارت مجاز میباشه.

 WWW.CBI.IR

2

تبصره3 -ضوابط ورود موقت برای پردازش منهرج در مفاد قانون امور گمرکی و آیدین نامده اجرایدی آن قابدل تعمدیت و تسدر ی بده

کاالهای موضوع این آییننامه خواهه بود.

ماده5 -به منرور نرارت و اطالع از میزان ورود و صهور فلزات گرانبها، بانک مرکزی، گمرک ایران، وزارت صنعت، معهن و تجارت

و سایر سازمانهای ذیربط، موظفنه آمار و اطالعات در اختیار را از طریق سامانههای موجود در حوزه تجارت بینالملل مبادله نماینه.

ماده6 -صهور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منتصراً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و بدا رعایدت کامدل

سایر قوانین و مقررات مربوط و ضوابط زیر مجاز میباشه.

الف- اشخاص حقیقی و حقوقی صادرکننهه مکلفنه در قبال صهور مصنوعات فلزات گرانبها، نزد بانک مرکزی تعههسدااری نماینده .

صادرکننهگان مخیر خواهنه بود تعههات مربوط را به روشهای زیر ظرف مهت شش ماه تسویه نماینه:

1 -ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش استانهارد و یا ذوب شهه خام به همان نسبت و میزان.

2 -فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسات اعتباری یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی.

تبصره- صادرکننهگان مصنوعات فلزات گرانبها میتواننه از متل واردات شمش استانهارد فلزات گرانبهدا کده از یکسدال قبدل از

صهور به کشور وارد نمودهانه، با دریافت مجوز از بانک مرکزی و بهون ساردن تعهه یا تضمین، نسبت به صادرات مصدنوعات فلدزات

مذکور به همان نسبت و میزان اقهام نماینه.

ب- صهور فلزات گرانبها به صورت شمش استانهارد، ذوب شهه خام و مسکوک از کشور به هر نتو ممنوع است مگر توسدط باندک

مرکزی.

تبصره- صهور فلزات گرانبهای تولیهی معادن داخلی، پس از تأییه وزارت صنعت، معهن و تجارت مبنی بر:

الف- عهم امکان فروش آن در ایران به قیمتهای رقابتی بینالمللی؛ و ب- استتصال آن از معادن کشور، با اخذ مجوز بانک مرکزی

و با رعایت تعههات موضوع بنه)الف( ماده6 در هر مرحله، بالمان است.

ج- مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی میبایست در مورد طال و پالتین حاوی حدهاقل 9 ٪و در مدورد نقدره حداوی حدهاقل 19٪

ارزش افزوده باشه.

تبصره- درصه ارزشافزوده مذکور در بنه»ج« با تأییه رئیس کل بانک مرکزی قابل تغییر میباشه.

ماده7 -در مورد ورود و صهور فلزات گرانبها که به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهارنرر یا موافقدت باندک

مرکزی میگردد، موضوع در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز) موضوع مداده 2 مصدوبه ههارصدهو بیسدت و نهمدین جلسده

شورای پول و اعتبار( و مهیر یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه مطرح و اتخاذ تصمیت گردیهه که پدس از تأییده رئدیس کدل باندک

مرکزی قابل اجرا خواهه بود.

ماده8 -مصنوعات و کاالهای صنعتی که با طال و نقره خام آبکاری شهه باشنه، با توجه به قل ت فلز گرانبهای آن، از شمول ضدوابط

آییننامه مستثنی بوده و ورود و صهور آن، طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامههای اجرایی مربوط خواهه بود.

ماده9 -ضوابط ورود و خروج فلزات گرانبها به/از کشور توسط اشخاص) به صورت همراه مسافر( جهت مصارف غیرتجاری، توسدط

بانک مرکزی تعیین میگردد.

ماده11 -ضوابط اجرایی مورد نیاز برای این آییننامه، توسط بانک مرکزی تهوین و ابالغ خواهه شه.

این آییننامه در )11)ماده و )7 )تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه مورخ 10/10/1991 شورای پول و اعتبار تصویب گردیه.

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.