آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 412
    

شماره: مب/ ١٩٦٤

١٣٨٢/١١/٢٩ : تاريخ

«بسمه تعالي»

جهت اطلاع مديران عامل بانکهاي تجاري، تخصصي دولتي ارسال گرديد.

با سلام؛ به پيوست آئيننامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مـرتبط موضـوع بنـد ٤

ماده ٣٤ قانون پولي و بانکي جهت اجرا و رعايت دقيق مفاد آن ايفـاد مـي گـردد. خواهشـمند

است دستور فرمائيد واحدهاي ذيربط در آن بانک به نحو مقتضي مطلع شـده و در اجـراي آن

نظارت کافي مبذول دارند./ص

مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

بهرام فيض زرين قلم حميد تهرانفر

٣٨١٦ ١٦١٥-١٦

«بسمه تعالي»

«آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط»

ماده ١ - تعاريف

١-١ -تسهيلات و تعهدات

ازنظر اين آئيننامه عبارت "تسهيلات و تعهدات" شامل اقلام ذيل است:

الف – تسهيلات: شامل اقلام داراييهاي بانک يا موسسه اعتباري در بالاي خط ترازنامه بوده و

موارد ذيل را دربرميگيرد:

- تسهيلات اعطائي اعم از جاري و غيرجاري و ريالي و ارزي به اشخاص (به

استثناي مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم)

- تسهيلات اعطائي بين بانكي

- بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت

- بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

- بدهكاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده

- تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي

- تامين مالي بلندمدت با استفاده از منابع خارجي (...,Finance, Refinance, Usance(

- پيشپرداخت بابت اموال خريداري شده عقود

- اموال خريداري شده بابت عقود

- كار در جريان جعاله

- خريد دين

ب – تعهدات: شامل اقلام زير خط ترازنامه در مورد تعهدات ريالي و ارزي مشتريان بابت موارد ذيل

است:

- اعتبارات اسنادي و انواع ضمانتنامههاي ديداري و مدتدار

- ظهرنويسي اسناد تعهدآور

- تضمين اوراق مشاركت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذيرهنويسي شده

- تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معاملات

- بروات اسنادي ارزي مدتدار پذيرهنويسي شده.

تبصره ١ :تسهيلات و تعهدات شامل تسهيلات اعطائي و تعهدات ايجاد شده از طريق شعب خارجي

بانكها و موسسات اعتباري كشور نيز ميگردد ولي تسهيلات از محل وجوه اداره شده را در

بر نميگيرد.

تبصره ٢ :در محاسبه مبلغ تسهيلات سود سالهاي آينده، وجوه دريافتي مضاربه و حساب مشترک

مشارکت مدني منظور نميشود. براي محاسبه تعهدات نيز لازم است وثائق مذكور در بند

الف ماده ٢ آئيننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي ازطرف بانكها و همچنين پيشدريافت

نقدي اخذ شده بابت اعتبارات اسنادي، از ميزان تعهدات كسر گردد.

٢-١ -اشخاص مرتبط

اشخاص مرتبط از نظر اين آئيننامه اشخاص حقيقي يا حقوقي ميباشند که در جريان

تصميمگيري بانک يا موسسه اعتباري موثر هستند و به طور بالقوه يا بالفعل قادر به تامين منافع

خود در بانک يا موسسه اعتباري ميباشند. در اين آئيننامه اشخاص مرتبط اعم از حقيقي و

حقوقي عبارتند از:

١-٢-١ -اعضاي هيات مديره، مديرعامل، قائم مقام، حسابرس مستقل، بازرس قانوني و

همچنين همسر و افراد تحت تكفل هريك از اشخاص حقيقي فوقالذكر.

٢

٢-٢-١ -شركتهائي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص فوق است، به

نحوي كه اشخاص فوق بتوانند حداقل يك عضو هيات مديره تعيين نمايند.

٣-٢-١ -شركتهائي كه تمام يا بخشي از سهام آنها متعلق به بانك يا موسسه اعتباري است،

به نحوي كه بانك يا موسسه اعتباري بتواند حداقل يك عضو هيات مديره آنها را

تعيين نمايد.

٤-٢-١ -صاحبان بيش از ١ درصد سهام بانك يا موسسه اعتباري.

ماده ٢ -تعيين حدود

بانكها و موسسات اعتباري ملزم به رعايت سقفهاي ذيل ميباشند:

١-٢ -حداكثر ميزان تسهيلات و تعهدات مربوط به هريك از اشخاص مذكور در بند ٢-١ به

شرح زير ميباشد:

١-١-٢ -به هريك از اعضاي حقيقي هيات مديره غيرموظف حداكثر تا دو برابر مجموع

حق حضور آنان در جلسات هيات مديره و پاداش سالانه آنان.

٢-١-٢ -به مديرعامل و قائم مقام وي، اعضاي موظف هيات مديره حداكثر تا دو برابر حقوق

و مزاياي ساليانه آنان.

٣-١-٢ -در مورد حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني حداكثر دو برابر حقالزحمه ساليانه

آنان.

٤-١-٢ -تسهيلات و تعهدات مربوط به اشخاص مندرج در بند ٢-٢-١ ،مشمول سقفها،

ضوابط و تعرفههاي عمومي مربوط به مشتريان عادي بانك ميباشد و هيچگونه

امتياز يا ترجيحي براي اين اشخاص نبايد در نظر گرفته شود.

٥-١-٢ -حداكثر تسهيلات و تعهدات مربوط به اشخاص موضوع بند ٣-٢-١ معادل ٢٠

درصد سرمايه پايه بانك و يا موسسه اعتباري ميباشد. در محاسبه اين نسبت

قيمت تمام شده سهام در جمع تسهيلات منظور گردد.

٣

٦-١-٢ -سهامداراني كه مالك بيش از ١ %سهام بانك و يا موسسه اعتباري ميباشند،

حداكثر معادل ١٠ درصد مبلغ اسمي سهام خود ميتوانند از تسهيلات و تعهدات

بانک يا موسسه اعتباري استفاده نمايند.

٢-٢ -حداكثر مجموع تسهيلات و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط به استثناي بند ٣-٢-١

نبايد از ٢٠ درصد سرمايه پايه بانك يا موسسه اعتباري تجاوز نمايد.

تبصره- تسهيلاتي كه بانك يا موسسه اعتباري در قالب تسهيلات مسكن، ضروري، اضطراري و

موارد مشابه به كليه كاركنان خود اعطاء مينمايد، در سقفهاي فوق منظور نميشود.

ماده ٣ -رويه يكسان

نرخ سود و انواع كارمزد و ساير شرايط تسهيلات و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط

بايد بر طبق تعرفه عمومي بانك و يا موسسه اعتباري بوده و کاملاً يكسان با ساير مشتريان باشد،

مگر در مورد كاركناني كه به لحاظ مقررات استخدامي و كارمندي بانك و يا موسسه اعتباري

مشمول امتياز خاص باشند.

ماده ٤ -ضرايب تبديل

سقف فردي تسهيلات و تعهدات به هر يک از اشخاص مرتبط موضوع اين آئيننامه از

جمع خالص تسهيلات اعطايي به وي و تعهدات او به بانک يا موسسه اعتباري حاصل ميشود.

ليکن تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرايب تبديل مندرج در آئين نامه کفايت سرمايه (بند ٢-

٥ (در جمع مذکور ملحوظ مي شود.

٤

ماده ٥ -نحوه نظارت داخلي

بانك يا موسسه اعتباري موظف است با تهيه دستورالعمل داخلي که به تائيد بانک

مرکزي ميرسد، ضوابط و حدود تعيين شده در اين مقررات را تحت نظارت مستمر قرار دهد

بطوريكه همواره حدود مذكور در ماده ٢ رعايت گردد.

ماده ٦ -ثبت و نگهداري اطلاعات

بانك يا موسسه اعتباري موظف است با اتخاذ تدابير لازم، اطلاعات مربوط به كليه

تسهيلات و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط را به صورت به هنگام و به نحوي نگهداري نمايد

که امکان دسترسي بلادرنگ به اين اطلاعات همواره فراهم باشد.

ماده ٧ -نحوه گزارشدهي

بانك يا موسسه اعتباري موظف است هر سه ماه يكبار اطلاعات مربوط به تسهيلات و

تعهدات موضوع اين مقررات را براساس فرمي كه بانك مركزي ارائه خواهد داد، تكميل و به بانك

مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

تبصره- بانک مرکزي ميتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاهتر از سه ماه را نيز براي گزارشدهي

تعيين نمايد.

ماده ٨ -مقررات منسوخ شده

آئيننامه اعطاي اعتبار از طرف بانكها به اعضاي اركان خود و موسساتي كه اعضاي

مزبور در آن ذينفعاند و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند ٤ ماده ٣٤ قانون پولي و

بانكي كشور مصوب تيرماه ١٣٥١ از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه منسوخ ميشود.

اين آئين نامه در ٨ ماده و ٤ تبصره در تاريخ ٢٥/١١/١٣٨٢ به تصويب شوراي پول و

اعتبار رسيد و از تاريخ ابلاغ آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، لازمالاجرا است.

٥

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.