آیین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها
دوشنبه 16 تیر 1399
    
بازدید: 41
    

شماره: مب/ ١٦٢

١٣٨٠/٢/٢٩ : تاريخ

«بسمه تعالي»

جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانكها ارسال گرديد

پيـرو بـخشنامه هاي شماره ١١٩٢/٣٥ مورخ ٣/١٠/١٣٧٣ و نب/٦٧٣ مورخ ٢/٢/١٣٧٥ و نب/٥٧٨٤

مـورخ ٢٤/٨/١٣٧٧ و عـطف به بنــد ٤ مصـوبه نهصـدو چهــل و نهميـن جلسه مورخ ٢/١١/١٣٧٩ شوراي

محترم پول و اعتبار، به پيوست يك نسخه از آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانكها، با آخرين

اصلاحات انجام شده جهت استحضار و اقدام لازم ارسال ميگردد./ص

پيوست: پنج برگ.

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري

اداره مطالعات و مقررات بانكي

بهرام فيض زرين قلم محمود مرتضوي

٣٨١٦ ١٦١٥-١٦

آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها

ماده ١ -صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها موكول به اخذ وثيقه از مضمون عنه طبق شرايط

مندرج در اين آئين نامه ميباشد.

ماده ٢ -انواع وثايق قابل قبول براي صدورضمانت نامه و ظهرنويسي بشرح ذيل ميباشد:

الف- وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا

سپرده سرمايه گذاري مدت دار، يا اوراق قرض الحسنه يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري

نزد بانك صادر كننده ضمانت نامه. ١ مدت دار ارزي و قرضه الحسنه جاري و پس انداز ارزي

ب- تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي.

پ- سفته با دو امضاء قابل قبول بانك – اموال غير منقول – برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كالا – سهام

شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده باشد - كشتي و هواپيما.

تبصره (١ -(در مورد شركتهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي وابسته به آنها، بانك

مي تواند سفته شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول نمايد

٢

.

تبصره (٢ -(غير از وثايق پيش بيني شده در اين آئين نامه، بانك مركزي ميتواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگري

٢ را پيش بيني و در صورت لزوم به بانكها اعلام نمايد.

ماده ٣ -حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه يا ظهر نويسي از يك يا تركيبي از وثايق بند الف- ماده ٢ و

بابت بقيه آن از يك يا تركيبي از انواع وثايق مشروح ذيل خواهد بود:

 

١٣٧٧/٨/٢٤ مورخ ٥٧٨٤ /نب شماره بخشنامه- ١

٢ -بند ٤ مصوبه نهصدو چهل و نهمين جلسه مورخ ٢/١١/٧٩ شوراي پول واعتبار

١ -معادل بقيه مبلغ ضمانت نامه و يا ظهر نويسي از يك و يا تركيبي از انواع وثايق مذكور در

بندهاي الف و ب ماده ٢.

٢ -سفته طبق بند پ ماده ٢ و تبصره (١ (ذيل آن حداقل معادل ١٢٠ درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه و

يا ظهرنويسي.

٣ -اموال غير منقول يا برگ وثيقه انبارهاي عمومي يا سهام شركتهايي كه در بورس پذيرفته شده

با شد يا كشتي يا هواپيما حداقل معادل ١٥٠ درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسي.

تبصره (١-(ضمانت نامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدي مذكور در ماده ٣ معاف

مي باشند و درصدهاي مذكور در رديفهاي (٢ (و (٣ (نسبت به كل مبلغ ضمانتنامه محاسبه خواهد شد.

تبصره (٢-(بانكها مي توانند از اخذ وثيقه نقدي مذكور در ماده ٣ بابت ضمانتنامه هاي صادره منحصرا براي امور

كشاورزي، احداث، تكميل و يا تعمير واحدهاي مسكوني خودداري كنند مشروط بر اينكه وثيقه منحصرا غير منقول

بوده و حداقل ١٦٠ درصد مبلغ ضمانتنامه ارزش داشته باشد.

تبصره (٣ -(ضمانتنامه هاي مربـوط به كـارخانـه هاي توليدي بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينه هاي ارزي

اجراي طرحهاي تاسيس يا توسعه كارخانه هايي كه مورد تائيد و توصيه وزارت خانه هاي مربوط باشد و وامهاي

خارجي براي منظورهاي فوق در صورت موافقت بانك مركزي مشمول تبصره (١ (اين ماده مي باشد.

ماده ٤ -تعهدات هر يك از مشتريان بانك بابت ظهرنويسي و ضمانتنامه هاي صادره نبايد از ٢٥ درصد

مجموع سرمايه و اندوخته هاي بانك تجاوز نمايد مشروط بر اينكه جمع تعهدات هر مشتري اعم از ضمانتنامه و

ظهرنويسي و وام و اعتبار از ٣٠ درصد مجموع سرمايه و اندوخته هاي بانك تجاوز نكند. بانك مركزي مي تواند در

موارد استثنايي نصاب ٣٠ درصد اخيرالذكر را به ٤٠ درصد افزايش دهد.

تبصره- ضمانتنامه و ظهرنويسي هائيكه د رمقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت

منتشره بر اساس مجوزبانك مركزي يا سپرده سرمايه گذاري مــدت دار، يا اوراق قــرض الحســنه يا حسابهاي

ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي و يا تضمين

بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي صادر ميشود و همچنين آن قسمــت از ظهر نويسي ها و

ضمانتنامه هاي صادره در مقابل وثائق مذكوردر فوق مشمول محدوديت مذكور در اين ماده نخواهد بود.

ماده ٥ -مجموع تعهدات ناشي از ظهرنويسي و صدور ضمانتنامه هاي هر بانك نبايد از مجموع سرمايه و

اندوخته ها و سي درصد كل سپرده هاي پايان ماه پيش بانك كه قسمتي از آنها طبق بند ٣ ماده ١٤ قانون پولي و

بانكي كشور نزد بانك مركزي نگاهداري ميشود تجاوز نمايد.

تبصره- ضمانتنامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده و ظهرنويسي و ضمانتنـامه هائيكه در مقابل وجه نقد

يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزي يا سپرده سرمايه

گذاري مدت دار، يا اوراق قرض الحسنه و يا حسابهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي

و قرض الحسنه جاري و پس انداز ارزي و يا تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي صادر

ميشودو همچنين آن قسمت از ظهرنويسي ها و ضمانتنامه هاي صادره در مقابل وثائق مذكور در فوق مشمول

محدوديت مذكور در اين ماده نخواهد بود.

ماده ٦ -صدور ضمانتنامه ريالي در برابر تضمين بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي معتبر خارجي و

همچنين صدور ضمانتنامه ارزي منوط به موافقت قبلي بانك مركزي ميباشد.

ماده ٧-در ضمانتنامه ها بايد موضوع ضمانتنامه – نام مضمون له و مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانتنامه

ومبلغ آن بطور صريح قيدشود.

ماده ٨ -بانكها بايد براي حساب ضمانت نامه ها و ظهر نويسي ها و وثائق نقدي و وثائق غير نقـدي

ضمانت نامه ها و ظهر نويسي ها حساب جداگانه نگهداري نمايند. بغير از وجه نقد و سپـرده سـرمايه گذاري

مـدت دار، يا حسابـهاي ارزي شامل حسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي و قرض الحسنه جاري و پس

انداز ارزي نزد خود بانك، بقيه وثائق بايد در حساب انتظامي نگهداري شود.

ماده ٩-بانكها بايد صورت ريز كليه ضمانتنامه هاي صادره و تعهدات ناشي از ظهرنويسي ها را در پايان

ماههاي شهريور و اسفند هرسال منتهي ظرف ٢٥ روز مطابق نمونه ايكه از طرف بانك مركزي براي آنها فرستاده

شده است تهيه و به بانك مركزي اداره نظارت بر امور بانكها ارسال نمايند.

ماده ١٠-از اين تاريخ هر گونه ظهرنويسي و يا صدور ضمانتنامه توسط بانكها منوط به رعايت كامل

مقررات اين آئين نامه است. ضمانتنامه ها و ظهرنويسي هاي موجود كه براساس مقررات قبل صادر شده اند، در

صورت ضرورت تمديد، به تشخيص بانك ميتوانند كماكان با شرايط قبلي تمديد شوند.

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.