آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات
سه شنبه 17 تیر 1399
    
بازدید: 401
    

شماره: مب/١٩١١

١٣٨٢/١١/١٦ :تاريخ

بسمه تعالي

جهت اطلاع كليه مديران عامل محترم بانكهاي دولتي و غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه

ارسال گرديد.

با احترام،

به اطلاع ميرساند شوراي پول و اعتبار در يکهزار و سيزدهمين جلسه مورخ

٢٧/١٠/١٣٨٢) بند ٤ صورتجلسه)، آييننامه مربوط به سرمايه پايه بانکها و موسسات اعتباري را

مورد تصويب قرار داد. بر اين اساس به پيوست آييننامه مذکور جهت استحضار و انجام اقدامات

لازم ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند مراتب جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابلاغ

گردد.

ضمناً موکداً يادآوري مينمايد سرمايه پايه مندرج در آييننامه يادشده مبنا و پاية کليه

نسبتهاي نظارتي نظير: سقف فردي و جمعي تسهيلات اعطايي و تعهدات مشتريان آنبانک،

وضعيت باز ارزي، سرمايهگذاريها و ... قرار ميگيرد که قبلاً اعلام شده يا در آينده بتدريج ابلاغ

خواهدشد. ضمناً بدينوسيله پيوست شماره ٣ بخشنامه شماره مب/١٣٤٥ مورخ ٢٧/١٢/١٣٨٠

اين اداره منسوخ اعلام ميشود که فرم جايگزين آن متعاقباً توسط اداره نظارت بر موقعيت مالي

بانکها تهيه و جهت اجرا ابلاغ خواهد گرديد. همچنين بند ١-٣ ماده ٣ آئيننامه که در مورد حداکثر

مبلغ قابل قبول ذخيره مطالبات مشکوکالوصول عمومي است در آينده نزديک و پس از ابلاغ

آئيننامه مربوط به کفايت سرمايه قابل محاسبه ميباشد./م

 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

بهرام فيض زرين قلم حميد تهرانفر

٣٨١٦ ١٦١٥-١٦

بسمه تعالي

آئيننامه مربوط به سرمايه پايه بانكها و موسسات اعتباري

به منظور نيل به اهداف نظارتي در كليه مواردي كه براي آنها مقررات احتياطي تدوين

شده است از مفهوم سرمايه به ترتيب زير استفاده ميشود:

ماده ١ - تعريف سرمايه پايه:

سرمايه پايه بانكها و موسسات اعتباري، حاصل جمع سرمايه اصلي (طبق تعريف ارائه

شده در ماده ٢ (و سرمايه تكميلي (طبق تعريف ارائه شده در ماده ٣ (پس از انجام كسور لازم

(طبق توضيحات ارائه شده در ماده ٤ (است.

ماده ٢ - سرمايه اصلي:

١-٢ -اقلام تشكيل دهنده سرمايه اصلي عبارتند از:

- سرمايه پرداخت شده؛

- اندوخته قانوني؛

- ساير اندوختهها (به جز اندوخته / ذخيره تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و سهام متعلق

به بانك و موسسه اعتباري)؛

- صرف سهام؛

- سود انباشته (در صورت وجود زيان انباشته، اين مبلغ از جمع سرمايه اصلي کسر

ميگردد)؛

ماده ٣ - سرمايه تكميلي:

اقلام زير بعنوان سرمايه تكميلي منظور ميشود:

١-٣ -ذخاير مطالبات مشكوكالوصول عمومي:

حداكثر ميزان قابل قبول ذخيره مطالبات مشكوكالوصول براي اهداف اين آئيننامه،

٢٥/١ درصد دارائيهاي موزون شده برحسب ريسك (طبق ضوابط مندرج در آئيننامه مربوط به كفايت

سرمايه) ميباشد.

٢-٣ -اندوخته / ذخيره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت:

اين اندوختهها/ ذخاير، حاصل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانك و موسسه اعتباري است

كه پساز طي مراحل قانوني بعنوان اندوخته/ ذخيره تجديد ارزيابي در دفاتر بانك و موسسه اعتباري

منعكس شده يا مستقيماً به حساب سرمايه پرداخت شده اضافه شده است.

٣-٣ -اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام

اين اندوخته كه از محل مابهالتفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت تجديد ارزيابي سهام

متعلق به بانكها و موسسات اعتباري حاصل ميشود در صورتي قابل استفاده در سرمايه تكميلي

ميباشد كه پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي لازم، حداقل ٥٥ درصد از مابهالتفاوت مزبور

كاهش داده شود. ٥٥ درصد كاهش در مابهالتفاوت مزبور به دليل نوسان قيمت سهام و احتمال كاهش

در قيمت تجديد ارزيابي ميباشد.

ماده ٤ -كسور از مجموع سرمايه اصلي و تكميلي:

در مواردي كه بانكها و موسسات اعتباري سهامدار بانكها و موسسات اعتباري ديگر

ميباشند، لازم است موارد ذيل از مجموع سرمايه اصلي و سرمايه تكميلي كسر شود.

٢

١-٤ -سرمايهگذاري در بانكها و موسسات اعتباري ديگر كه حسابهاي آنها با حسابهاي بانك يا

موسسه اعتباري مادر تلفيق نشده است. اين بند در مواردي كاربرد دارد كه براساس استانداردهاي

حسابداري ارائه صورتهاي مالي تلفيقي الزامي است.

٢-٤ -سرمايهگذاري در ساير بانكها و موسسات اعتباري (با صلاحديد بانك مركزي جمهوري

اسلامي ايران).

ماده ٥ -سقف سرمايه تکميلي

مجموع سرمايه تكميلي، حداكثر ميتواند معادل سرمايه اصلي باشد و مبلغ مازاد در سرمايه

پايه منظور نميشود.

آئيننامه مربوط به سرمايه پايه بانكها و موسسات اعتباري در ٥ ماده و ٦ بند فرعي

در يکهزار و سيزدهمين جلسه مورخ ٢٧/١٠/١٣٨٢ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.

٣

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.