دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار
سه شنبه 17 تیر 1399
    
بازدید: 41
    

بسمه تعالي

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي تخصصي، تجاري و موسسات اعتباري غيربانکي ارسال گرديد.

به پيوست دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) و گواهي سـپرده

مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص)، مصوب نهصد و سي و دومين جلسه مورخ ٣/١١/١٣٧٨ شـواري

محترم پول و اعتبار، را ارسال ميدارد.

خواهشمند است مقرر فرمايند در اجراي مفاد دستورالعمل مذكور اقدامات لازم را با توجه به شرايط

زير معمول دارند:

١ -بانكهاي تجاري و مؤسسات اعتباري غير بانكي تا اطلاع ثانوي تنهـا مجـاز بـه انتـشار گـواهي

سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري به صورت (عام) ميباشند.

٢ -بانكهاي تخصصي تا اطلاع ثانوي مجاز به انتـشار گـواهي هـاي سـپرده هـاي مـدت دار ويـژه

سرمايه گذاري به صورت هاي (عام) و (خاص) ميباشند.

٣ -تعيين مدت و نرخ سود عي الحساب گواهي سپرده مدت دار ويـژه سـرمايه گـذاري بـه صـورت

(عام) موضوع ماده ٥ دستورالعمل مربوطه در اختيار بانكها و مؤسسات اعتباري منتشر كننده گـواهي

ميباشد ولي بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مكلفند چنانچه نرخ سود علي الحـساب پيـشنهادي

آنان براي گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سررسيد بيش از پنج سال، بيش از نـرخ

سود علي الحساب سپرده هاي ٥ ساله نزد سيستم بانكي باشد، مراتب را جهت اخـذ تائيديـه بـه بانـك

مركزي اعلام دارند. در هر صورت سود علي الحساب گواهيهـاي مـذكور ماننـد روش جـاري در مـورد

سپرده هاي سرمايه گذاري فعلي تعيين و اعلام ميشود.

مب/82

1379/10/27

دارد

٤ -در اجراي مواد ٥ و ٧ دستورالعمل گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص)، چنانچه

پرداخت سودعلي الحساب مورد نظر باشد، بانكهاي تخصصي بايد نرخ سودعلي الحساب پيـشنهادي را

مورد به مورد و براي هر طرح جهت اخذ تائيديه به بانك مركزي اعلام دارند.

٥ -نسبت سپرده هاي قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) همانند نسبت سپرده

هاي قانوني سپــرده هاي متناظر در سيستم بانكي اعلام مي گـردد. همچنـين نـسبت سـپرده قـانوني

سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سررسيد بيش از ٥ سال نيز همانند نسبت سپرده قـانوني

سپرده هاي پنجساله نزد سيستم بانكي ميباشد.

٦ -بازخريد گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري قبـل از سررسـيد توسـط بانـك / مؤسـسه

اعتباري صادركننده مشروط بر آنكه بازخريد در بازار دست دوم (در صورت ايجاد) صورت پذيرد بلامانع

است.

ضمناً اعلام ميدارد موضوع قابليت معامله گواهي هاي مذكور در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه

به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي است

كه نتايج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

دستورالعمل اجرايي "گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري" (عام)

ماده ١ -در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار رفته است:

- مؤسسه اعتباري: مؤسسه اعتباري غير بانكي

- سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام): سپرده ايست كه نزد بانكها و مؤسسات اعتبـاري بـا

سررسيد مشخص افتتاح ميشود.

- گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام): بانكها و مؤسـسات اعتبـاري در ازاي افتتـاح

سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) "گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گـذاري (عـام)" صـادر

مينمايند.

ماده ٢ -گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با نام يا بي نـام بـوده و شـرايط عمـده

قرارداد سپرده گذاري در آن قيد ميگردد.

ماده ٣ -گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) قابل انتقال به غير بوده و سپردهگذاران

ميتوانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت و تحمل جريمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها يا

مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صلح نمايند. در اين حالت رابطه وكالت بين بانك يا مؤسـسه

اعتباري و خريداران بعدي اوراق همچنان باقي خواهد ماند.

ماده ٤ -تا پذيرش قانوني اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله، بانكها و مؤسسات

اعتباري مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده مدت دار

ويژه سرمايه گذاري (عام) (اعم از آنكه خود ناشر آن باشد يا نباشند) ميباشند.

ماده ٥ -مدت و سود علي الحساب اينگونه سپرده ها متناسب با ساير سپرده ها توسط كميـسيون

اعتباري بانك مركزي تعيين خواهد شد.

ماده ٦ -امكان استرداد وجه موضوع گواهي سپرده (به درخواست سـپرده گـذار) توسـط بانـك يـا

مؤسسه اعتباري بايد در آگهي افتتاح سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) ذكر شود. در صـورتي

كه بانك يا مؤسسه اعتباري وجه موضـوع گـواهي را قبـل از سررسـيد مـسترد نمايـد، تعيـين سـود و

پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب كميسيون اعتباري بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.

ماده ٧ -نسبت سپرده قانوني سپرده هاي موضوع اين دستورالعمل را كميسيون اعتباري متناسـب

با مدت آن معني خواهد كرد.

اين دستورالعمل در ٧ ماده در جلسه مورخ ٣/١١/١٣٧٨ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.

دستورالعمل اجرايي "گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري"(خاص)

ماده ١ -در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار رفته است:

- مؤسسه اعتباري: مؤسسه اعتباري غير بانكي

- سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص): سپردهاي است كه بانكها و مؤسسات اعتبـاري بـه

منظور تجهيز منابع براي تامين مالي طرحهاي مشخص جديد سودآور توليدي و ساختماني و خـدماتي

و نيز توسعه و تكميل طرحهاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح مينمايند.

- گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص): بانكها و مؤسسات اعتباري در ازاي افتتـاح

سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) "گواهي سپرده مدت دار ويـژه سـرمايه گـذاري (خـاص)"

صادر مينمايند.

- متقاضي ايجاد سپرده: متقاضي ايجاد سپرده شخص حقوقي است كه جهـت تـامين منـابع مـالي

مورد نياز طرح يا طرحهاي مشخص خود تقاضاي ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گـذاري (خـاص)

نزد يكي از بانكها يا مؤسسات اعتباري كشور را در چارچوب اين دستورالعمل دارد.

ماده ٢ -گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) با نام يا بي نام بوده و شـرايط عمـده

قرارداد سپرده گذاري در آن قيد ميگردد.

ماده ٣ -گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) قابل انتقال بـه غيـر بـوده و سـپرده

گذاران ميتوانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت و تحمل جريمه در سازمان بـورس اوراق بهـادار،

بانكها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صلح نمايند . در اين حالت رابطه وكالت بين بانـك

يا مؤسسه اعتباري و خريداران بعدي اوراق همچنان باقي خواهد ماند.

ماده ٤ -تا پذيرش قانوني اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله، بانكها و مؤسسات

اعتباري مجاز به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده مدت دار

ويژه سرمايه گذاري (خاص) (اعم از آن كه خود ناشر آن باشند يا نباشند) ميباشند.

ماده ٥ -اعطاي تسهيلات از محل اينگونه سپرده ها تابع مقررات مربوط به توزيع بخـشي افـزايش

مانده تسهيلات بانكها و نيز سقف انفرادي تسهيلات اشخاص حقوقي خواهد بود. متقاضيان ايجاد ايـن

سپرده ها ميتوانند سود دوران مشاركت را بطور يكجا در مقطع پايان مـشاركت و يـا قـسمتي از سـود

پيش بيني شده را به صورت علي الحساب طي دوران مشاركت پرداخت كنند.

در صورت پرداخت سود علي الحساب حداكثر آن بايد به تصويب بانك مركـزي جمهـوري اسـلامي

ايران برسد.

ماده ٦ -گزارش توجيه فني – اقتصادي و مالي طرح موضوع سپرده مدت دار ويژه سرمايه گـذاري

(خاص)، بهمراه ميزان و شرايط پيشنهادي ميبايد به تائيد بانـك يـا مؤسـسه اعتبـاري افتتـاح كننـده

حساب سپرده مذكور برسد.

ماده ٧ -سود علي الحساب اينگونه سپرده ها براساس پيش بيني سودآوري طرح توسـط متقاضـي

ايجاد سپرده پيشنهاد ميشود كه بايد به تائيد بانك عامل برسد.

ماده ٨ -سهم سود سپرده گذاران با توجه به مبلغ و مدت وجوه آنها نسبت بـه كـل منـابع طـرح

تعيين ميگردد. پس از تعيين ســود يا زيان قطعــي كه توسط بانك يا مؤسسه اعتباري تعيين و تائيد

خواهد شد مابه التفاوت سود قطعي با سودهاي علـي الحـساب پرداختـي، پرداخـت خواهـد شـد و در

صورتي كه سود قطعي طرح كمتر از سودهاي علي الحساب پرداختي باشد، سپرده گذاران در سررسيد

اصل سپرده خود را دريافت خواهند نمود و متقاضيان استفاده از سپرده مدت دار ويژه سرمايه گـذاري

(خاص)، زيان ناشي از اين امر را تقبل خواهند نمود.

ماده ٩ -بانك يا مؤسسه اعتباري سودهاي علي الحساب اينگونه سـپرده هـا را در مقـاطع تعيـين

شده و نيز مابه التفاوت سودقطعي و علي الحساب و همچنين اصل سپرده هـا را در سررسـيد براسـاس

شرايط ايجاد سپرده مذكور در مواد ٧ و ٨ پرداخت مينمايد.

ماده ١٠ -متقاضي ايجاد سپرده موظف است بازپرداخت اصل و پرداخت سود متعلـق را در مقـاطع

مقرر تعهد كند و وثايق لازم را براي تضمين پرداخت هاي فوق در اختيار بانك يا مؤسسه اعتباري قـرار

دهد.

ماده ١١ -مهلت پرداخت مابه التفاوت سود قطعي و سودهاي علي الحساب پرداخت شده حداكثر ٦

ماه پس از سررسيد سپرده ها خواهد بود.

ماده ١٢ -متقاضي ايجاد سپرده موظف است طبق اعلام بانك يـا مؤسـسه اعتبـاري وجـوه لازم را

جهت پرداخت سود و اصل سپرده، در مقاطع مربوط در اختيار بانك يـا مؤسـسه اعتبـاري قـرار دهـد .

هرگونه تأخير در تامين منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تاخير تامين منابع به ميـزان مقـرر در

قرارداد افتتاح سپرده ويژه خواهد بود.

ماده ١٣ -بانك يا مؤسسه اعتباري موظـف اسـت عمليـات اينگونـه حـساب هـا را بطـور جداگانـه

نگهداري نمايد و علاوه بر پرداخت سودهاي علي الحساب، سود قطعي را در انتهاي دوره تعيين نمايد و

براساس شرايط سپرده گيري مابه التفاوت سود قطعي و سودهاي علي الحساب پرداختي را پرداخـت و

با سپرده گذاران تسويه نهائي به عمل آورد.

ماده ١٤ -بانك يا مؤسسه اعتباري به عنوان وكيل سپرده گذاران در طرح، موظف است بر مـصرف

وجوه و صورتهاي مالي و عملكرد اجرائي طرح مستمراً نظارت نمايد.

ماده ١٥ -بانك يا مؤسسه اعتباري ميتواند در چارچوب ضوابط و مقررات جاري شرايطي را جهت

ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) منجمله حداقل آورده نقدي و غير نقـدي متقاضـي

تعيين نمايد.

ماده ١٦ -در صورت عدم تامين منابع مالي لازم از سـوي سـپرده گـذاران و عـدم تـامين كـسري

مذكور توسط متقاضي ايجاد سپرده، بانك يا مؤسسه اعتباري مراتب را حداكثر ظرف ١٥ روز به سپرده

گذاران اعلام خواهد داشت تا سپرده گذاران براي دريافت سپرده هاي خود مراجعه نماينـد . در صـورت

عدم مراجعه سپرده گذاران، اينگونه سپرده ها مشمول مقررات مربوط بـه سـپرده هـاي سـرمايه گـذار

متناظر با سررسيد طرح و حداكثر پنجساله خواهد بود.

ماده ١٧ -بانك يا مؤسسه مكلف است وجـوه موضـوع ايـن دسـتورالعمل را در اجـراي طـرح هـاي

مربوطه صرف نمايد.

ماده ١٨ -متقاضي ايجاد سپرده موظف است وفق قرارداد في مابين، كليه هزينـه هـاي مربوطـه را

تامين نمايد.

ماده ١٩ -نسبت سپرده قانوني سپرده هاي موضوع اين آئين نامه، حداقل مذكور در بند ٣ ماده ١٤

قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه سال ١٣٥١ خواهد بود.

ماده ٢٠ -نقل و انتقال گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گـذاري (خـاص) زمـاني در بانـك يـا

مؤسسه اعتباري صورت ميگيرد كه طرفين معامله احراز هويت گردند.

ماده ٢١ -امكان استرداد وجه موضوع گواهي سپرده (بدرخواست سـپرده گـذار) توسـط بانـك يـا

مؤسسه اعتباري بايد در آگهي افتتاح سپرده مـدت دار ويـژه سـرمايه گـذاري (خـاص) ذكـر شـود. در

صورتي كه بانك يا مؤسسه اعتباري وجه موضوع گواهي را قبل از سررسيد مسترد نمايد، تعيين سود و

پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب كميسيون اعتباري بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.

ماده ٢٢ -صدور گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بـا تـشخيص بانـك مركـزي

جمهوري اسلامي ايران منوط به اخذ مجوز از اين بانك خواهد بود.

اين دستورالعمل در ٢٢ ماده در جلسه مورخ ٣/١١/١٣٧٨ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.

 

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.