ضوابط ورود و خروج مصنوعات
سه شنبه 17 تیر 1399
    
بازدید: 352
    

ضوابط ورود و خروج مصنوعات و زيورآالت فلزات گرانبها همراه مسافر جهت مصارف غيرتجاری

1 -ورود زيورآالت متعارف فلزات گرانبها )طال، نقره و پالتين( همرراه مارافر از يليرر گردنل رس، ددرتل س، گو،رواره،

انگشتري، ال گو و غيره براي مصارف ،خصي بصورت واحس )از هرکسام يک عسد و در مورد گو،رواره يرک ت ر و

1 ال گو ،ش عسد( حساکثر يکصس و پ جاه )151 )گرم با عيار متساول

و يا معادل آن بر همران نارل و ميرزان بر

داير عيارها مجاز ميبا،س. مازاد بر ميزان تعيين ،سه م وط ب کاب مجروز از بانرک مرکرزي تمهروري ادرالمي

ايران ميبا،س.

2 -خروج زيورآالت متعارف فلزات گرانبها )طال، نقره و پالتين( همراه ماافر از يليرر گردنل رس، ددرتل س، گو،رواره،

انگشتري، ال گو و غيره براي مصارف ،خصي بصورت واحس )از هرکسام يک عسد و در مورد گو،رواره يرک ت ر و

ال گو ،ش عسد( در مجموع براي طال يا پالتين تا حساکثر ميزان يکصس و پ جاه )151 )گرم و براي نقره تا حساکثر

ديصس )011 )گرم با عيار متساول و يا معادل آن ب همان نال و ميزان ب داير عيارها مجاز مري با،رس . چ انچر

زيورآالت مورد بحث مزين ب د گهاي گرانبها از يليرر المرا ، زمررد، يرايوت و ... با،رس، نلايارتي وزن نگرين

م صوب ب آنها در مجموع از يک ييراط تجاوز نمايس.

0 -خروج ظروف و مص وعات نقره )بجز زيورآالت( همراه ماافر حساکثر تا ميزان د کيلوگرم نقره برا عيرار

048

0888

مجراز

ميبا،س، مشروط بر اي ک ا،ياء مذکور در زمره آثار فره گي و تاريخي محاوب نگردد.

4 -خروج فلزات گرانبهاي طال، نقره و پالتين ب صورت ،مش ادتانسارد، ذوب ،سه خام و ماکوک از کشرور مم روع

اد .

 

عيارهاي متساول براي طال

051

1111

058 و پالتين

و نقره 888

041

1111

 ميبا،س .

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.