مقررات مربوط به صدور مجوز
چهار شنبه 18 تیر 1399
    
بازدید: 42
    

B

A

تهران: بلوار ميرداماد، شماره ۱۴۴

صندوق پستی: ۷۱۷۷/۱۵۸۷۵

تلفن: ۲۹۹۵۱

۲۱۶۲۱۹-۲۲ :تلکس

سويفت: BMJIIRTH

http://www.cbi.ir :وب سايت

١

بسمه تعالي

 

مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوقهاي قرضالحسنه

 

ماده١ :

صندوق قرضالحسنه كـه از ايـن پـس «صـندوق» ناميـده مـيشـود، مؤسسـهاي اسـت غيرانتفـاعي از نـوع

مؤسسات مذكور در بند ” الف“ ماده ٢ آئيننامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاري مصـوب

٥/٥/١٣٣٧ كه در چارچوب اين مقـررات و اساسـنامه خـود فعاليـت مـي كنـد و صـرفاً بـه امـر دريافـت و

پرداخت قرضالحسنه مبادرت مينمايد.

تبصره: فعاليتهاي تجاري ازجمله خريـد و فـروش امـوال منقـول و غيرمنقـول، حقـوق سـرقفلي، سـهام

شركتها و اوراق مشاركت (به اسـتثناي اوراق مشـاركت موضـوع بن دهــ مـاده ٧ (توسـط صـندوق ممنـوع

ميباشد. خريد محل صندوق و شعبه آن، همچنين پرداخت حق سرقفلي در حـد عـرف از منـابعي غيـر از

سپرده سپردهگذاران و وجوه اداره شده و خريد اثاثيه لازم براي اداره صندوق از شمول اين تبصره مستثني

ميباشد.

 

ماده ٢ :

مرجع صدور مجوز فعاليت «صندوق» بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مـي باشـد. ثبـت صـندوق در

اداره ثبت شركتها منوط به صدور مجوز مذكور ميباشد.

 

ماده ٣ :

ضوابط و شرايط مربوط به متقاضيان تأسيس صندوق و مديران آنها بـا پيشـنهاد بانـك مركـزي ج . ا. ا. بـه

تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

 

ماده ٤ :

هر مؤسسهاي با هر عنوان به عمليات دريافت و پرداخت قـرض الحسـنه اشـتغال داشـته باشـد مشـمول ايـن

مقررات بوده و مكلف است در نام خود از عنوان ”صندوق قرضالحسـنه“ اسـتفاده نمايـد. تشـخيص نـوع

فعاليت و عمليات مؤسسات مذكور بعهده بانك مركزي ج. ا. ا. ميباشد.

٢

ماده ٥ :

اركان صندوق عبارتند از: مؤسس يا هيأت مؤسس، هيـأت امنـاء، هيـأت مـديره و مـديرعامل، بـازرس يـا

بازرسان. شرايط و نحوه انتخاب اركان به ترتيب مندرج در اساسنامه صندوق مـي باشـد مگـر در مـواردي

كه در اين آئيننامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

 

ماده ٦ :

نحوه انتخاب هيأت امناء، هيأت مدي ره، مديرعامل، بازرس و مسئوليت آنها در صندوق توسط مؤسـس يـا

هياتمؤسس تعيينميگردد. هيأتمديره درمقابل هيأتامناء و ساير اشخاص داراي مسئوليت خواهندبود.

 

ماده ٧ :

منابع مالي صندوق از محلهاي زير قابل تأمين ميباشد:

الف- آورده مؤسس يا هيأت مؤسس : اين منابع بصورت آورده نقدي يا غيرنقدي است و در هر حال تـا

قبل از انحلال و تصفيه كامل امور صندوق، اعم از بازپرداخت سپرده ها و ايفاي تعهدات آن قابل اسـترداد

نميباشد.

ب- هدايا و كمكهاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي : اين منابع جزو دارائيهاي صـندوق

محسوب ميگردد و صندوق درقبال دريافت آنها هيچگونه تعهدي بر استرداد يا اعطاي امتياز و امثـال آن

ندارد.

ج- موقوفات، وصـايا، محبوسـات، خيـرات و مبـرات كـه توسـط اشـخاص خيّـ ر بـه منظـور مصـرف در

چارچوب وظايف صندوق در اختيار آن قرار ميگيرد.

د- وجوه اداره شده: اين وجوه توسط اشخاص براي اعطاي قرض الحسنه به افراد معرفي شده توسط آنهـا

براساس قرارداد در اختيار صندوق قرار مي گيرد. بازپرداخت اين وجوه منحصـراً ازمحـل اقسـاط وصـولي

آن ميباشد.

هـ- وجوه دريافتي از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسـنه پـسانـداز: وجـوه مـذكور عندالمطالبـه

وحق هرگونه برداشت از اين حساب م نحصراً با سپردهگذار و يا نماينده قانوني وي خواهد بـود . صـندوق

مكلف است همـواره ٢٠ درصـد مانـده سـپرده مـذكور را بصـورت نقـد يـا سـپرده گـذاري نـزد بانكهـا و

مؤسسات اعتباري مجاز و يا خريد اوراق مشاركت عندالمطالبه و تضمين شده توسط دولـت يـا بانكهـا يـا

تركيبي از منابع مذكور نگهداري نمايد.

و- ساير منابع كه با تائيد بانك مركزي ج. ا. ا. قابل تأمين ميباشد.

٣

 

ماده ٨ :

صندوق مجاز به پرداخت سود يا هر گونه وجه اضافي به سـپرده گـذاران نمـيباشـد. بانـك مركـزي ج .ا.ا

ضوابط اعطاي جوايزيا امتيازات خاصي را براي تشويق سپردهگذاران تعيين و به صندوقها اعلام نمايد.

 

ماده ٩ :

مجموع وجوه قرضالحسنه اعطائي هر صندوق نبايد از كل مبالغ مندرج در بنـدهاي «الـف، ب، ج و د» و

هشتاد درصد بند ”هـ“ ماده هفت اين مقررات تجاوز كند.

 

ماده ١٠ :

اعطاي قرضالحسنه به اعضاي هيأت امناء، هيأت مديره، مديرعامل و بازرسان و اقرباي د رجه اول از طبقه

اول قرابت با آنها (پدر، مادر و اولاد) خارج از دستورالعمل موضوع تبصره ٢ اين ماده ممنوع است.

تبصره١ :مقررات اين ماده شامل اشخاصي كه بنام خود و به حساب افراد مذكور تحصيل قـرض الحسـنه

مينمايند نيز خواهد بود.

تبصره ٢ :اعطاي قرض الحسنه به اشخاص مذكور طبق دستوالعملي خواهد بود كـه بانـك مركـزي ج .ا.ا

تنظيم و اعلام خواهد كرد.

 

ماده ١١ :

حداكثر ميزان قرضالحسنه قابل پرداخت به يك فرد، حداكثرمدت بازپرداخت و حـداكثر نـرخ كـارمزد

آن توسط بانك مركزي ج. ا. ا. تعيين و ابلاغ ميگردد.

تبصره: حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت بازپرداخت در مورد وجوه اداره شـده تـابع قـرار داد مربـوط

خواهد بود.

 

ماده ١٢ :

صندوق مجاز به فعاليت در حوزه اي ميباشد كه به ثبت رسيده است . تأسيس شعبه يا نمايندگي و باجـه و

امثال آن بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ج. ا. ا. ممنوع است.

 

ماده ١٣ :

٤

صندوق موظف است صورتها و دفاتر مالي خـود را طبـق قـانون تجـارت و براسـاس فرمهـايي كـه بانـك

مركزي ج. ا. ا. تهيه و ابلاغ مينمايد، تنظيم كند.سرفصلهاي دفتركل صندوق توسط بانك مركـزي ج .ا .ا.

تعيين ميگردد و صندوق مجاز به ايجاد سرفصلهاي جديد يا تغيير سرفصل ابلاغي نمـي باشـد. صـورتهاي

مالي تنظيم شده توسط صندوق در پايان هر دوره مالي بايد به تصويب هيأت امناء برسد و درصورت لزوم

با دستور بانك مركزي ج. ا. ا. توسط يك مؤسسه حسابرسي معتبرمورد حسابرسي قرار گيرد.

تبصره: ضوابط و شمول حسابرسي صورتهاي مالي صندوقها تابع دسـتورالعملي خواهـد بـود كـه توسـط

بانك مركزي ج .ا.ا ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ١٤ :

صندوق مكلف است اطلاعات موردنياز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در هر زمـان كـه بانـك

مطالبه و مقرر مينمايد، ارائه دهد و با بازرسان بانك مركزي ج. ا. ا. همكاري لازم را به عمل آورد.

 

ماده ١٥ :

صندوقهاي موجود مكلفند ظرف مدت ٦ ماه از تاريخ ابلاغ اين مقـررات نسـبت بـه اصـلاح اساسـنامه و

تطبيق وضعيت خود با مقررات جديد اقدام نمايند و طي برنامه اي مـنظم مراحـل تطبيـق خـود را بـه تائيـد

بانك مركزي ج. ا. ا. برسانند.بانك مركزي ج. ا. ا. درصـورت لـزوم ايـن مـدت را تـا يـك سـال تمديـد

مينمايد.

 

ماده ١٦ :

انحلال صندوق پـس از تصـويب هيـات مـديره و هيـات امنـاء بايـد بـه تائيـد بانـك مركـزي ج .ا.ا برسـد.

درصــورت انحلال صنـدوق، براساس آئيننامه اصلاحي ثبت تشكيـلات و مؤسسات غيرتجاري مصـوب

٥/٥/١٣٣٧ عمل خواهد شد. وظايف مجمع عمومي مقرر در آئيننامه مذكور بعهده هيأت امناء است.

 

ماده ١٧ :

پساز تصفيه امور صندوق منابع مالي مازاد و ساير اموال صندوق مطابق اساسنامه و نظر اشخاص موضـوع

بند ”ج“ ماده ٧ اين مقررات و درصورت عدم پيشبيني دراختيار ولي فقيه قرار ميگيرد.

 

٥

اين مقررات در ١٧ ماده و ٥ تبصره در يكهزارو بيست و پنجمين جلسه مورخ ٢٧/٤/١٣٨٣ شـوراي پـول و

اعتبار به تصويب رسيد.

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.