خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی
شنبه 11 مرداد 1399
    
بازدید: 47
    

0 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره سياستها و مقررات ارزي « مجموعه مقررات ارزي» بخش سوم: «خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بينالمللي» 60/1007 : شماره 1391/4/8 : تاريخ 1 «بخش سوم» خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي عنوان صفحه الف- خريد ارز 2 ب - فروش ارز 3 ج - مقررات مربوط به حسابهاي ارزي 14 60/1013 : شماره 1391/5/7 : تاريخ 3 خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بينالمللي مقررات خريد ارز از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعماز ايراني و خارجي توسط شعب داخلي و خارجي آنبانك و همچنين فروش ارز بابت خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بينالمللي بشرح زير اعلام ميگردد. الف. خريد ارز 1 -ارزهاي قابل خريد توسط بانك مركزي عبارتند از يورو، پوندانگليس، دلارآمريكا، يـنژاپـن، فرانك سوئيس، درهمامارات متحده، ريال عربستانسعودي، دلار كانادا، دينار بحرين. تبصره 1 -خريد ارزهاي جهانروا و ساير ارزها درصـورتيكه در آنبانـك مصـرف داشـتهباشـند بلامانعاست. ادارات بينالملل و يا خارجه بانكها موظفند ليست ارزهاي قابل خريد توسط شعب را تعيين و جهت اقدام به شعب ارزي ذيربط ابلاغ نمايند. تبصره 2 -خريد ارزهاي انتقالي قابل وصول ازطريق سيستمبانكي بينالمللي ازجمله حوالجـات ارزي، چكهاي مسافرتي، كارتهاي اعتباري و ساير ابزارهاي معتبـر بـانكي و موجـودي حسـابهاي ارزي بدون هيچگونه محدوديتي مجاز ميباشد. تبصره 3 - خريد ارز به صورت اسكناس به هر ميزان با رعايت قانون مبارزه با پولشـويي و مقـررات مربوط مجاز ميباشد. 2 -خريد ارز به حساب آن بانك ميباشد و سود و زيان احتمالي نيز بعهده آن بانك خواهدبود. 3 -خريد و فروش ارز بين بانكها از محل ارزهاي خريداري شده از بانك مركزي، مجاز نميباشد. 4 -پرداخت همارز ريالي ارزهاي خريداريشده توسط شعب خـارجازكشـور آنبانـك در داخـل كشور بلامانعاست. درهرحال تسويه ريالي ارزهاي خريداريشده توسـط شـعب مـذكور بايسـتي درداخل كشور انجامگيرد. ٥ -خريدارز از وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي، كليـه سـازمانهاي دولتـي و شـركتهاي تابعه و وابسته به آنها، موسسات و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام ميباشد ماننـد شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترشونوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايـران، شـركت مخابرات ايران، شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران، موسسات ونهادهاي عمـومي غيردولتـي (موضوعتبصرهماده5 قانون محاسبات عمومي كشور: شامل بنياد پانزدهخـرداد، بنيـاد مستضـعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسـلامي، كميتـه امـداد امـامخمينـي(ره)، جمعيـت هلالاحمر، سازمان تامين اجتماعي، شوراي انقلاب فرهنگي و موسسات و شـركتهايتابعـهآنهـا...) موكول به آناست كه بالاترين مقام و مسئول امورمالي دستگاه ذيربط تاييدنمايد كـه ارزارائـهشـده جهت فروش بطورمسـتقيم وياغيرمسـتقيم ازمحـلارز تخصيصـي بـا نـرخ كمتـراز نـرخ گـواهي سپردهارزي درسالهاي قبل تاميننشده بلكه ارز مزبور نتيجه فعاليتهـاي مجـاز اقتصـادي كـه طبـق ضوابط و مقررات انجامشده تحصيل گرديدهاست. 60/1013 : شماره 1391/5/7 : تاريخ 60/1013 :شماره 1391/5/7 : تاريخ 4 60/1036 : شماره 1391/11/15 : تاريخ 6ـ خريدارزهايي كه منشاء آنها از محل ارزهاي تخصيصي ازسوي اينبانك، چه بصورت مسـتقيم و چه بصورت غيرمستقيم ميباشد مانند ارزهاي حاصلاز مطالبه وجه ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي و غيره، بايستي بهنرخ ارز تخصيصي و بحساب اينبانك صورت پذيرد. 1-6 -خريد ارزهاي حاصل از مطالبه وجه ضمانتنامه كه اعتباراسنادي يـا قـرارداد مربوطـه بـه نرخهـاي واريزنامه، گواهي سپرده ارزي، توافقي، حاصل از صادرات و نرخ روز ميباشد بهنـرخ روز مطالبـه وجه ضمانتنامه و درمورد اعتبارات اسنادي بانرخهاي فوقالذكر بهنرخ روز خريد بلامانع است. 7ـ درموارديكه استرداد ارزهاي مصرف نشده بموجب اين دستورالعمل ضـرورياسـت (مأموريـت، فرصتهاي مطالعاتي و دانشجويي، تأمين ارز صادركنندگان كالاهاي غيرنفتـي و خـدمات فنـي و مهندسي بابت خريد اسناد مناقصه و تامين هزينههاي بازاريابي و همچنين بازرگانان و دارنـدگان كارت بازرگاني بابت تامين هزينههاي بازاريابي و ...) ارزمستردشده بهنرخ خريـد روز اسـترداد، خريداري خواهدشد. ب. فروش ارز فروش ارز بابت مصارف مشروحه زير طبق ضوابط اعلامشده بلامانعاست: تبصره - تامين وجوه ارزي بابت مصارف دستگاههاي اجرايي كه در ذيل اعلام گرديده ازمحل حساب ارزي آنان نيز بارعايت ساير مقررات بلامانع است. 1 -ارزدرماني 1-1 -فروش و انتقال ارز درماني و هزينه اقامت براي بيماران آزاد حداكثر تا دههزاردلار بـا ارايـه تاييديه و برآورد هزينه مركز درماني خارج از كشور و همچنـين تاييـد و تشـخيصكتبـي پزشـك متخصص معالج داخلي كه درآن ضرورت ادامه معالجه در خارج از كشور و ميزان ارز مـورد نيـاز در آن درج شده باشد منوط به اخذ وثيقه به ميزان 30 ٪هم ارز ريالي ارز پرداخت شـده بـه نـرخ مبادلهاي بلامانع است. بديهي است آزاد سازي وثيقه دريافتي نيز پس از ارايه اسناد ذكـر شـده در بند (4-1 (ذيل امكان پذير خواهد بود. تبصره - تعيين نوع وثيقه وضرورت پرداخت بصورت نقدي به تشخيص آن بانك مي باشد. 5 2-1 -فروش/انتقال ارز درماني براي مبالغ بيش از دههزار دلار با تاييـد شـوراي عـالي پزشـكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در آن ضرورت ادامه معالجه، ميزان ارز موردنياز جهت درمـان وهمچنين مدت اقامت تعيين گرديده باشد ، به نرخ رسمي بلامانع است. ضـمناً كميسـيونهاي پزشـكي دانشگاهي مجاز به ارائه تأييديه دراينخصوص نميباشند. 3-1 -ارز درماني در صورت تصريح شوراي عالي پزشكي و مي بايست به حساب موسسه درماني واريز گردد.همچنين از كل مبلغ ارز درماني ، پرداخت ارز بصورت اسكناس تا سقف مبلغ ده هـزار دلار توسط آن بانك بلامانع بوده و براي پرداختهاي نقدي بيش از مبلغ مذكور، كسـب مجـوز از بانـك مركزي الزامي است. 4-1 -جهت انجام هر يك از پرداختهاي فوق اخذ تعهدكتبي از بيمار و يا همراه وي مبني بر ارائه اسناد و مدارك معالجه كه به تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران دركشور محل معالجه رسـيده باشـد، حداكثر 6 ماه پساز دريافت ارز، الزامي است . 5-1 -فروش ارز، بابت اقامت بيمار و همراه، روزانه براي هرنفر حداكثر يكصددلار تعيينميگردد. 6-1 -فروش و انتقال ارز بابت هزينه درمان ماموران ثابت وزارتخانهها،سـازمانها و موسسـات دولتـي و افراد تحت تكفل آنان با ارائه تقاضاي دستگاه ذيربط بـا امضـاء ذيحسـابي يـا مـدير امورمـالي و معاونت اداري و مالي دستگاه مربوطه به نرخ مبادلهاي بلامانع است. 2 -ارز ماموريت 1-2 -پرداخت ارز ماموريت بصورت غيرثابت و ثابت (كوتاه و بلندمدت) بصورت موردي و يا تنخـواه باارائه تقاضاي وزارتخانهها، سازمانها/مؤسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهـاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتـي (طبـق فـرمهـاي پيوسـت شـماره 1-الـف و 1-ب حسبمورد) با امضاء ذيحسابي يا مدير امور مالي و معاونت اداري ومالي دستگاه ذيـربط بـه نـرخ مبادلهاي بلامانع ميباشد. 2-2 -درمورد پرداخت ارز مأموريت غيرثابت (بصورت كوتاهمدت) لازماسـت تصـوير مصـوبه هيـات نظارت برسفرهايخارجيكاركناندولت بضميمه پيوست شماره “1-الف” از متقاضي دريافـت و در سوابق مربوط نگهداري شود. 60 /1036 :شماره 1391/11/15 :تاريخ 6 3 -امور دانشجويي 1-3 -تأمين و انتقال/ پرداخت ارز دانشجويان بورسيه با ارائه درخواسـت وزارتـين علـوم، تحقيقـات و فــنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با امضاء ذيحساب يا مدير امورمـالي و معاونـت مربوطه هريك از وزارتخانهها (حسب مورد) به نرخ روز اعلامي از سوي اين بانك بلامانع است. 2-3 -تأمين و انتقال ارز بابت شهريه دانشجويان آزاد خارج از كشور از مقطع ليسانس بـه بـالا بـا ارائـه درخواست متقاضي در مقابل تاييد وزارتخانه ذيربط (علـوم، تحقيقـات و فنـاوري يـا بهداشـت، درمان و آموزش پزشكي) مبني بر شاغل به تحصيل بـودن دانشـجو در خـارج از كشـور و ارائـه صورتحساب دانشگاه مربوطه با تاييد به ميزان مبلغ مندرج در آن و حداكثر در سقف پانزده هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها، سالانه در وجه مؤسسه/دانشگاه ذيربط به نـرخ روز اعلامـي از سـوي اين بانك بلامانع است. تاييديههاي فوقالذكر وزارتخانههاي مـذكور مـيتوانـد بـدون ذكـر نـام بانك/شعبه مربوطه صادر گردد. تبصره 1 -تأمين و انتقال شهريه و انتقال/پرداخت هزينههـاي اقامـت در مـورد دانشـجويان مقطـع ليسـانس، در صورتي كه قبل از تاريخ 31/2/1397 دانشجو بوده و در حال تحصيل ميباشند، صرفاً بابت ترم تحصيلي جاري و ترمهاي تحصيلي آتي آنها بلامانع است. تبصره 2 -در صورت درخواست دانشجو يا خانواده وي مبني بر انجام حواله به حساب دانشجو و يا شـخص ثالث ديگر در خارج از كشور، انجام تقاضا مشروط به ارايه صورت حساب دانشگاه محل تحصيل دانشجو حاكي از اعلام ميزان ارز دريافت شده از دانشجو كه اصالت و اعتبار آن توسط نماينـدگي جمهوري اسلامي ايران دركشور محل تحصيل تاييد شده باشد، با تاييد وزارتخانه ذيربط بلامـانع است. تبصره 3 -تأمين و انتقال شهريه و انتقال/پرداخت هزينههاي اقامت (موضوع بند 3-3 (بابت دانشجويان مقطـع فوق ليسانس به بالا كه در مرحله ورود به اولين ترم تحصيلي خود مـيباشـند، درصـورت تأييـد دانشگاه محل تحصيل از سوي وزارتخانه ذيربط و با اخذ وثيقه از دانشجو و يـا خـانواده وي بـه ميزان 40 ٪هم ارز ريالي ارز پرداخت شده بلامانع است. آزاد سازي وثيقه مزبور موكول بـه تاييـد وزارتخانه ذيربط مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو و تاييد صورت حساب دانشـگاه محـل تحصيل دانشجو حاكي از اعلام ميزان ارز دريافت شده از دانشجو كه اصالت و اعتبـار آن توسـط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل تأييد شده باشد، ظرف مهلـت 6 مـاه از تاريخ پرداخت وجه خواهد بود. 3-3 -تأمين و انتقال/پرداخت ارز بابت هزينههـاي اقامـت دانشـجويان آزاد خـارج از كشـور از مقطـع ليسانس به بالا به ميزان حداكثر ماهيانه هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها براي هر نفر و براي هر عضو خانواده (همسر و فرزند) ماهيانه حداكثر پانصد دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نـرخ روز اعلامي از سوي اين بانك بلامانع است. 4-3 -براي پرداختهاي فوق (موضوع بندهاي 2-3 و 3-3 ،(تاييد وزارتخانه ذيربط ميبايسـت در هـر سال تمديد شود. 97/79857 : شماره 1397/3/9 : تاريخ 7 4 -فروش ارز بابت فرصتهايمطالعاتي و هزينههاي درماني اعضاي هيئتعلمي 1-4 -فروش، انتقال /پرداخت ارز بابت فرصتهاي مطالعاتي با ارائه درخواست دانشگاهها و يا مؤسسات آموزشي وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باامضاي ذيحساب يا مديرامورمالي و معاونت اداري و مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مزبور به نرخ مبادلهاي بلامانع است. 2-4 -فروش، انتقال /پرداخت ارز بابت هزينههاي درماني (شامل هزينه بيمـه و درمـان) اعضـاي هيئـت علمي (و خانواده آنها) كه به فرصت مطالعاتي اعزام شدهاند با تاييد ذيحساب يا مدير امور مـالي و معاونت اداري و مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مربوطه به نرخ آزاد بلامانعاست. 5 -انتقال ارز بابـت حـقعضـويت و حـق ثبـتنـام در سـازمانها و مجـامع بينالمللي و محافل علمي وهزينه چاپ مقالات علمي وزارتخانهها ، سازمانها/مؤسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي دولتي و نهادهـاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي باارائه درخواست توسط دستگاه ذيربط با امضاء ذيحسابي يا مدير امورمالي و معاونت اداري ومالي دستگاه مربوطه بهنـرخ مبادلهاي بلامانع است. 6 -هزينه شركت درنمايشگاههاي خارج ازكشور فروش و انتقال ارز جهت برپايي و شركت درنمايشگاههاي خارج ازكشور باتاييـد سازمان توسعه تجارت ايران به نرخ آزاد بلامانع مي باشد. 7 -فروش/انتقال حقالوكاله دررابطه با دعاوي خارجي فروش/انتقال حقالوكاله دعاوي خارجي و ساير هزينههاي حقوقي درصورت ارائـه تاييديـه دفتـر مركز امور خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مبلغ حقالوكاله و موسسـه خارجي موردنظر قيد گرديده در وجـه حسـاب اعـلام شـده توسـط آندفتـر بـه نـرخ مبادلـهاي بلامانعاست. 96/291654 : شماره 1396/09/14 : تاريخ 8 8 -بابت اصل و سود سرمايهگذاري خارجي فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمايهگذاريهاي خارجي با تاييـد سـازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نرخ آزاد بلامانعاست. 9 -بابت كارمزدها فروش ارز بابت كارمزد آندسته ازاعتبارات اسنادي وارداتي كه تأمين آن بعهده خريـدار مـيباشـد بااعلام بانك كارگزار و همچنين فروش ارز بابت كارمزد حوالهها و ضمانتنامههاي ارزي بـه نـرخ آزاد بلامانعميباشد. 10 -هزينه دفاتر خارج از كشور فــروش، انتقال ارز بابت هزينه دفاتر خارج از كشور وزارتخانهها، سازمانها/مؤسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته، سفارتخانهها و نهادهاي انقلاباسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي بـا امضاء ذيحساب يا مدير امورمالي و معاونت اداري و مالي به نرخ مبادلهاي بلامانع ميباشد. 11 -هزينه اجاره و اشتراك شبكههاي اطلاعاتي (اينترنت، رويتر و ...) فروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخانهها،سـازمانهاي دولتـي و نهادهـاي انقـلاباسـلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاء ذيحسابي يا مديرامورمالي و معاونـت اداري و مـالي دسـتگاه مربوطه به نرخ مبادلهاي بلامانع است. 12 -هزينه برگزاري همايشهاي بينالمللي فروش، انتقال /پرداخت ارز بهدرخواست وزارتخانهها، سـازمانها/مؤسسـات وشـركتهاي دولتـي و واحدهاي وابسته و نهـادهاي انقلاب اسلامي ونهادهايعمومي غيـردولتي با امـضاء ذيحسـاب يـا مـدير امور مالي و مـعاونت اداري و مالي به نرخ آزاد بلامانع ميباشد. 96/291654 : شماره 1396/09/14 : تاريخ 9 13 -هزينــه انجــام آزمايشــهاي علمــي و فنــي، انتشــارآگهي درخــارج ازكشور و دريافت گواهيهاي بينالمللي (استاندارد، كيفيت و ...) فروش و انتقال ارز بدرخواست وزارتخانهها، سازمانها/مؤسسات وشـركتهاي دولتـي و واحـدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي باامضاء ذيحساب يا مـديرامورمالي و معاونت اداري و مالي به نرخ مبادلهاي بلامانع مي باشد. 14 -هزينه خريد امتياز پخش فيلم و دريافتهاي ماهوارهاي و ارتباطي 1ـ14ـ فــروش و انتقــال ارز بابــت خريــد امتيــاز پخــش فــيلم بدرخواســت يــا تاييــد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صداوسيماي جمهوري اسـلامي ايـران و شـركتها و واحـدهاي وابسته به آنها باامضاء ذيحساب يا مـديرامورمالي و معاونـت اداريومـالي بـه نـرخ آزاد بلامـانع ميباشد. 2ـ14ـ فروش و انتقال ارز بابت دريافتهـاي مـاهوارهاي و ارتبـاطي بشـرط تاييـد سـازمان صداوسـيماي جمهوري اسلامي ايران و يا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (حسبمورد) با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي متقاضي به نرخ مبادلهاي بلامانع است. 15 -فروش و انتقال ارز بابت هزينههاي شركتهاي بيمه ايراني فروش و انتقال ارز بابت هزينههاي بيمه اتكايي، حق بيمههاي قابل برگشت به بيمهگـزار يـا سـاير هزينـههـايي كـه الـزام درپرداخـت ارز را بهمـراه داشـته باشـد، باتاييـد بيمـه مركـزي ايـران به نرخ مبادلهاي بلامانع ميباشد. 16 – فروش ارز به شركتهاي منتخب براي اعزام زايرين بـه عمـره مفـرده و عتبات عاليات(عراق) فروش ارز به نرخ آزاد به شركتهاي معرفي شده از سوي سازمان حج و زيارت باامضاء ذيحسـاب يا مديرامورمالي و معاون اداري و مالي سازمان به منظور فوق بلامانعاسـت. پـس از شـش مـاه از تاريخ فروش ارز تاييد بالاترين مقام شركت خريدارارز مبني بر هزينهنمودن مبلـغ بهمـراه ارسـال ليستي از هزينههاي بعمل آمده براي تسويه حساب ضروري ميباشد. 17 – هزينه ثبت نام جهت شركت در آزمونهاي بينالمللي از جمله TOEFL،GRE ، IELTS و ... كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور در داخل كشور برگزار ميگردد فروش و انتقال ارز با درخواست كتبي متقاضي و ارائه تأييديه از سوي سـازمان سـنجش آمـوزش كشور به نرخ آزاد بلامانع ميباشد. 96/291654 : شماره 1396/09/14 : تاريخ 10 18 -ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تسهيلات ارزي 1 -18 -تأمين ارز بابت سهمالشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعـم از اصـل، سـود و وجـه التـزام تـأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانكها و بانك توسعه و تجارت اكو در چـارچوب بخـش چهـارم مجموعه مقررات ارزي و نيز صندوق توسعه ملي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكانپذير است. 2 -18 -تأمين ارز بابت سهمالشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تـأخير تأديـه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چـارچوب بخـش چهـارم مجموعـه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نرخ بازار دوم ارز و از طريـق سـامانه نيما امكانپذير است. 3-18 -تأمين ارز بابت سهمالشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات ريفاينانس (اعـم از اصـل، سـود و وجـه التزام تأخير تأديه دين) حسب گروه كالاي وارداتي به نرخ رسمي و يا نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكانپذير است. 4-18 -تسويه بدهي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه ديـن) تسـهيلات گيرنـدگان از محـل حسـاب ذخيره ارزي موضوع آييننامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابتپـذير و ارتقـاي نظـام مـالي كشور، به صورت ارزي (ارائه عين ارز از سوي بدهكار) و يـا بـهصـورت ريـالي مطـابق آيـيننامـه مزبـور ميباشد. 5-18 -تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي(اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محـل منــابع جــزء (د) بنــد (6 (قــانون بودجــه ســال 1388 كــل كشــور (موضــوع تصــويبنامــه شــماره 211607/ت43304ك مورخ 27 /10/1388 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي) بـه نـرخ بـازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكانپذير است. 6-18 -تأمين ارز بابت سهمالشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسـهيلات اعطـايي (اعـم از اصـل، سـود و وجـه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانكها در منـاطق آزاد تجـاري ـ صـنعتي و ويژه اقتصادي كشور به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكانپذير است. 7 -18 -تأمين ارز بابت سهمالشركه (آورده) متقاضي، پرداخت اقسـاط و هزينـههـاي تبعـي اعتبـارات اسـنادي فاينانس خودگردان و غيرخودگردان، به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكانپذير است. 99 /25142 : شماره 1399/2/7: تاريخ 11 ج. مقررات مربوط به حسابهاي ارزي ازتاريخ اجراي اين دستورالعمل بحث منشاء داخلي و خـارجي ارز منتفـي بـوده و همه حسابها اعم از جاري و سپرده تحت عنـوان كلـي حسـاب ارزي طبقـهبنـدي ميگردند و سود حسابهاي سپرده نيز بصورت ارزي و برمبناي نرخهاي بـينالمللـي توسط آن بانك تعيين و در سررسيد قابل پرداخت ميباشد. 1 -افتتاح حسابهاي ارزي براي كليه دستگاههاي موضوع ماده 222 قانون برنامـه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - افتتاح حساب جاري ارزي صرفاً در شعب بانكهاي دولتي داخل كشور با رعايت ضوابط مربوطه و نيز موارد ذيل بلامانع است: 1-1 -ارائه درخواست گشايش حساب بهمراه فرم تكميل شـده مربوطـه (پيوسـت شـماره4 (و معرفـي حداقل دو امضاء مجاز براي استفاده از حساب توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط. 2-1 -ارائه مجوز خزانهداري كل وزارت اموراقتصادي و دارايي درمورد دستگاههاي موضوع مـاده 222 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران. تبصره 1 -دستگاههاي مزبور مجاز به واريز و استفاده از ارزهايي كه بصورت مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم ازمحـل سهميه ارزي كه سالهاي قبل به آنها تخصيص دادهشده نميباشند. ارزهاي مذكور را بايستي بـانرخ تخصيصي به اينبانك بفروشند. تبصره 2 -استفادهاز حساب درهرمورد منوط به رعايت مقررات هر مصرف ميباشد. بطور مثـال چنانچـه دربنـد مربوط به "شرح وجوهي كه ازحساب برداشت ميشود" واردات كالا مجاز شدهباشد انجام اينامر منوط به طي مراحل ثبتسفارش در وزارت بازرگـاني و گشـايش اعتباراسـنادي ازمحـل حسـاب بارعايت مقررات و ضوابط مربوطه ميباشد. تبصره 3 -افتتاح حساب ارزي اعم از جاري و مدتدار در خارج از كشور بنام دستگاههاي موضوع ماده مذكور منوط به اخذ مجوز از اين بانك ميباشد. تبصـره 4 -افتتاح حساب ارزي مدتدار نزد شعب بانكهاي داخل كشور بنام دستگاههاي موضوع ماده222 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران مجاز نميباشد. 3-1 -آنبانك مكلفاست حداكثر يكهفته پساز افتتاح حساب، مراتب را بهمراه تصوير فرم تكميلشـده جهت اطلاع به اداره سياستهاومقررات ارزي اينبانك ارسال نمايد. 60/1007 : شماره 1391/4/8 : تاريخ 12 2 -افتتاح حسابهاي ارزي بنام اشخاص حقيقي و حقوقي 1-2 -شرايط افتتاح الف- افتتاح حسابهاي ارزي بنام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي بلامانعاست. ب - افتتاح حسابهاي ارزي به ارزهاي (يورو، پوندانگليس، دلارآمريكـا، يـن ژاپـن، فرانـكسـوئيس، درهمامارات متحده، ريال عربستان سعودي، دلار كانادا، دينار بحرين) امكانپذير ميباشد. تبصره : استفاده از ساير ارزها جهت افتتاح حسابهاي ارزي بنا به تشخيص و صلاحديد آن بانـك بلامـانع ميباشد. ج - متقاضي افتتاح حسابهاي ارزي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي بايسـتي واجـد شرايط افتتاح حسابهاي ريالي باشند. 3 -انواع حسابها حسابهاي ارزي به يكي از صور زير قابل افتتاح ميباشد: 1-3 -حسابهاي قرضالحسنه پسانداز ارزي 2-3 -حسابهاي قرضالحسنه جاري ارزي 3-3 -حسابهاي ارزي سرمايهگذاري مدتدار 4 - حداقل مانده حسابها و حداكثر نرخ سود حسابهاي ارزي يادشده هر يك مشمول حداقل خاص قابل قبول براي افتتاح و سود متعلقه مربـوط به خود به شرح زير ميباشند: 1-4 -حداقل قابل قبول براي افتتاح و مانده حسابهاي قرضالحسنه پسانـداز، قـرضالحسـنه جـاري و حساب ارزي سرمايهگذاري مدتدار توسط هربانك تعيين ميگردد. 2-4 -حداقل مدت زمان ماندگاري سپرده ارزي براي برخورداري از سود، يك ماه از زمان افتتاح حساب تعيين مي گردد. 3-4 -سودارزي توسط بانكها متناسب با بازدهي بكارگيري اين منابع تعيين و برمبناء رويـههـاي متداول در بازارهاي بينالمللي بصورت ارزي قابل پرداخت خواهدبود. 4-4 -به دارندگان حسابهاي قرضالحسنه پسانداز و جاري ارزي سودتعلق نميگيرد. 5-4 - شركت دارندگان حساب قرضالحسنه پسانداز ارزي درصورت دارابودن شرايط در قرعـهكشـي بلامانعاست . تبصره : به سپردههاي ارزي بامنشاء داخلي قبلي (مفتوحه تا پايان سـال 80 (نيـز تاپايـان سررسـيد سـود ريالي به نرخ رسمي قابل پرداخت ميباشد ليكن درسررسـيد، سـپردهگـذاري بـا شـرايط جديـد امكانپذيراست. . 98/17237 : شماره 1398/01/26 : تاريخ 13 5 -نحوه استفاده ازحسابهايارزي و حوالههايارزي وارده و ارز نقدي 1-5 -نقل و انتقال ارز از محل حسابهاي ارزي و نيز صدور حوالههاي ارزي از محـل ايـن حسـابها بـه خارج از كشور مانعي ندارد. 2-5 -واريز وجه حوالههاي ارزي وارده به حسابهاي ارزي بلامانع است. 3-5 -صدور حوالههاي ارزي به خارج از كشور از محل حوالههاي ارزي وارده در وجه ذينفع يا غير آن مانعي ندارد. 4-5 -پرداخت اسكناس از محل حوالههاي ارزي وارده به ذينفع يا غير آن درحـد مقـدورات و ازمحـل منابع ارزي آن بانك بلامانعاست. تبصره : چنانچه متقاضيان با پرداخت نقود بيگانه (بصورت نقدي) نسبت به گشايش حساب و يا واريز وجه به حسابهاي مفتوحه قبلي اقدام نمايند در صورت تقاضاي برداشت از حساب، بانكها موظفنـد وجـه مذكور را عينا" به ارز وصول شده و يا ساير ارزهاي جهانروا و ازمحل منابع ارزي آن بانك بـا موافقـت متقاضي به حساب وي واريز و يا پرداخت نمايند. در اين رابطه تاكيد مي نمايد اخـذ هـر گونـه تعهـد از مشتريان مبني بر پرداخت ارز در حد مقدورات يا معادل آن به ريال به نرخ رسمي در خصـوص اينگونـه حسابها ممنوع است 5-5 -حوالههايارزي وارده درصورت درخواست دارنـده حوالـه مبنـيبـر تبـديل بـه ارز ديگـري، بـا درنظرگرفتن نرخ خريد ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذينفع حواله به ريـال تبـديل و چنانچـه ذينفع حواله درخواست استفادهاز وجه حواله بصورت ارز از قبيل واريز به حسـاب ارزي، صـدور حواله، چك بانكي، چك مسافرتي و يا دريافت ارز بصورت اسكناس را داشتهباشد، معادل ريـالي حاصله به نرخ فروش ارز روزمراجعه مجدداً بـه ارز مورددرخواسـت تبـديل و در اختيـار ذينفـع قرارگيرد. 6-5 -ورود و خروج ارزهاي مجازاشخاص از طريق سيستم بانكي به هرميزان مجازميباشد. 97/59517 : شماره 1397/2/27 :تاريخ 14 7-5 -براساس دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانكي و اوراق بهادار بينـام همـراه مسـافر (پيوست شماره 5 و ضميمه مربوطه)، ورود ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام توسط هر مسافر از خارج از كشور مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز مـيباشـد. براي ورود ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام مجموعاً به مبلغ بيشاز ده هزار يورو يـا معـادل آن به ساير ارزها، طبق ترتيبات تعيين شده در دستورالعمل مزبـور، مسـافر مـيبايسـت در مبـادي ورودي به گمرك جمهوري اسلامي ايران مراجعه و ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينـام همـراه خود را اظهار و كد رهگيري دريافت نمايد. 8-5 -طبق دستورالعمل اجرايي مذكور، خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام توسط هر مسـافر به خارج از كشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار يورو يا معـادل آن بـه سـاير ارزهـا از طريـق مرزهاي هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهـاي زمينـي، ريلي و دريايي مجاز ميباشد. تبصره 1 :خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام مجموعاً بيش از مبلغ پنج هزار يورو يا معادل آن بـه ساير ارزها از طريق مرزهاي هوايي و بيش از مبلغ دو هزار يورو يا معـادل آن بـه سـاير ارزهـا از طريق مرزهاي زميني، ريلي و دريايي، توسط هر مسافر به خارج از كشور، در صورتي كه قـبلاً در مبادي ورودي توسط مسافر اظهار شده باشد (موضوع بند 8-5 براي مبالغ مازاد بر سـقف 000,10 يورو يا معادل آن به ساير ارزها)، منوط به ارايه رسيد چاپي حاوي كد رهگيري در مبادي خروجي به گمرك ج.ا.ا ميباشد. تبصره 2 :خروج ارز بيش از مبلغ پنج هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهاي هوايي و بـيش از مبلغ دو هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهاي زميني، ريلي و دريايي توسط هر مسافر به خارج از كشور، با ارائه اعلاميه بانكي حـاكي از فـروش ارز بـه صـورت اسـكناس در چارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزي، توسط مسافر امكانپذير ميباشد. 9-5 -واريز نقدي به حساب ارزي و يا حواله آن حداكثر تا سقف مبلغ ده هزار دلار بلامـانع مـيباشـد. همچنين واريز نقدي به حساب ارزي و يا حواله آن بيش از سقف مبلغ ده هـزار دلار مشـروط بـه رعايت قانون مبارزه با پولشويي و مقررات مربوط بلامانع است. 10-5 -ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به حسابهاي ارزي مشمول حسـابهـاي ارزي مفتوحـه بـين بانكي نميگردد و اينگونه حسابها از اجراي اين دستورالعملها مستثني هستند. 97/59517 : شماره 1397/2/27 :تاريخ بجز پيوستهاي 1و4 بقيه پيوستها عيناً جايگزين گردد. * «پيوستـــها» * 60/1022 : شماره 1390/8/3 : تاريخ «پيوست شماره1” – الف”» « بسمه تعالي» بانك شعبه عطف به مصوبه شماره 20860/ت29728هـ مورخ 18/5/1383 هيأت محترم وزيران خواهشمنداست باعنايتبهمشمولبودن اين وزارت/سازمان/شركت/و.......... (نامبرده شود) بر رعايت و اجراي مصوبـه مزبور نسبت به فروش معادل دلار ارز مامــوريت به آقاي/خانـم مامـور ايندستگاه اقدام فرمائيد. تاكيد ميشـود كـه كليه ضوابط ومقررات موجود دراين رابطه رعايت و اجرا گرديدهاست و مسئوليت تسويهحساب نهايي با مامور اعزامي، بر عهده اين دستگاه بوده و نسبت به تحويل ارز مازاد به آنبانك اقدام خواهدشد.ضمناً : الف) □ دراجراي مصوبه فوقالذكر هيأت محترم وزيران بپيوست تصوير مجوز شماره مــورخ هيأتمحترمنظارتبرسفرهاي خارجي كاركنانكهبعنوانمأموريتغيرثابتتلقيشدهجهتضبطدرسوابقتقديمميگردد. ب ) □ با توجه به استثنائات تصريـحشده در مصوبــه فوقالذكر هيأت محترم وزيران (ماده 11 (ضرورتيبه اخذ مجوزازهيأت محترم نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان نبوده و مسئوليت و تبعات ناشي از آن را ميپذيرد. ذيحساب و مديرامورمالي معاونت اداريومالي 60/1022 : شماره 1390/8/3 : تاريخ «پيوست شماره1” – ب”» «بس مه تعالي» بانك شعبه خواهشمنداست نسبت به فروش معادل دلار ارز ماموريت به آقاي/خانم ماموراين شركت/نهاد/و... (نامبردهشود) اقدام فرمائيد. تاكيد ميشود كه كليه ضوابط ومقررات مربوط دراين رابطه رعايت و اجرا گرديدهاست و مسئوليت تسويهحساب نهايي با مامور اعزامي، با اين دستگاه بوده و نسبت به تحويل ارز مازاد به آنبانك اقدام خواهدشد. ضمناً اين دستگاه ملـزم به رعايت مصوبه شماره 20860/ت29728هـ مورخ 18/5/1383 هيـأت محتـرم وزيران نميباشد و مسئوليتهاي قانوني و متبادره را ميپذيرد. ذيحساب و مديرامورمالي معاونت اداريومالي 60/1022 : شماره 1390/8/3 : تاريخ «پيوست شماره 2 « « بسمه تعالي» فرم درخواست مربوط به اشخاص حقوقي متقاضي خريدارز نام شركت/موسسه: شمارهثبت: نوع مالكيت: نوع فعاليت: نامونامخانوادگي مديرعامل: آدرس، شماره تلفن و شماره فاكس شركت/موسسه: ميزان و نوع ارز موردتقاضا: نام و مشخصات دريافت كننده ارز: آدرس و يا شماره حساب دريافتكننده ارز: علت درخواست خريد و انتقال ارز: امضاء هويت متقاضي توسط اينجانب .................................... احراز گرديد. امضاء مجاز شعبه 60/1022 : شماره 1390/8/3 : تاريخ «پيوست شماره 3 «  « بسمه تعالي» فرم درخواست مربوط به اشخاص حقيقي متقاضي خريدارز نامونامخانوادگي متقاضي: نامپدر: محل وتاريختولد: شمارهومحل صدور شناسنامه يا گذرنامه: شغل: آدرس و شماره تلفن محلكار: آدرس و شمارهتلفن محل اقامت: ميزان و نوع ارز موردتقاضا: نام و مشخصات دريافت كننده ارز: آدرس و يا شماره حساب دريافتكننده ارز: علت درخواست خريد و انتقال ارز: امضاء هويت متقاضي توسط اينجانب .................................... احراز گرديد. امضاء مجاز شعبه 60/1022 : شماره 1390/8/3 : تاريخ «پيوست شماره 4 « « درخواست گشايش حسابارزي « «مخصوص وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي ملي شده تحت پوشش» 1 -مشخصات متقاضي: · موضوع فعاليت: · نـوع دستگـــاه : وزارتخانه شركت دولتي موسسهدولتي نهادعموميغيردولتي ساير- شرحدهيد ....................................................................................................................................................................... · مجوز تاسيس : · پايان سال مالي دستگاه متقاضي : · آدرس كامل متقاضي : 2 -مشخصات حساب: · نوع حساب ارزي مورددرخواست : ديداري مدتدار ساير- توضيحدادهشود ............................................................................................ · نوع ارز : · نام بانك و شعبه (درصورتيكه بانك خارج از كشورباشد به لاتين تايپ شود) : · آدرس كامل بانك : · شماره وتاريخ موافقتنامه اداره كل خزانه وزارت اموراقتصادي و دارائي : · شرح وجوهي كه به حساب واريزميشود (حتيالامكان طبقهبندي شود) : · شرح وجوهي كه از حساب برداشت ميشود (حتيالامكان طبقهبندي شود) : · طول دوره موردنياز براي استفاده از حسابارزي : · چنانچه حساب مورددرخواست نزد يكي از بانكهاي خارج ازكشور گشايششود دلايل لزوم گشايش حساب درخارج ازكشور را ذكرفرمائيد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ v توضيح: درصورت لزوم براي پاسخ به سؤالات و توضيحات اضافي از طريق الصاق برگ اضافي اقدامفرمائيد. مدارك زير به ضميمه تقديمميشود: 1 (فتوكپي مصدق اساسنامه دستگاه متقاضي. 2 (فتوكپي موافقتنامه اداره كل خزانه وزارت اموراقتصادي و دارائي. محل امضاء و مهر دستگاه متقاضي: 60/1022 : شماره 1390/8/3 : تاريخ « تعهدنامــــه » بدينوسيله متقاضي در قبال بانك مركزي قبول و تعهد مينمايد: 1 -هرگونه تغيير در اطلاعات مذكور در بند 2 ظهر اين فرم پس از اعلام به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اخذ مجوز امكانپذيراست. 2 -اطلاعات مندرج در اين فرم و تغييرات بعدي را به اطلاع حسابرسان خود رسانده ودرقرارداد حسابرسي سالانه، حسابرسان را ملزم به رسيدگي و انطباق عملكرد حساب با شرايط موردقبول بانك مركزي نمايد. 3 -از حسابارزي صرفاً براي موارد مندرج در اين فرم استفادهشود. 4 -بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميتواند بنابه صلاحديد و تشخيص خود مجوزهاي صادره قبلي را عنداللزوم لغونمايد. 5 -چنانچه مجوز بانك مركزي بطورموقت و براي زمان محدود صادر شدهباشد، پس از پايان دوره، گزارش خلاصهاي از عمليات حساب به بانك ارائه و نسبتبه مسدودنمودن اقدام نمايد. 6 -بموجب درخواست كتبي از بانك گشايش كننده حساب درخواستنمايد كه اطلاعات موردنياز بانك مركزي دررابطه با حساب را عنداللزوم دراختيار بانك قراردهد. اينجانبان كه حسب اساسنامه شركت و پست سازماني داراي حقامضاء اسناد تعهدآور شركت ميباشيم با آگاهي كامل از الزامات قانوني ضمن تائيد صحت اطلاعات مندرج دراين فرم اعلامميداريم كه عدم رعايت شرايط فوق توسط متقاضي بهمنزله لغو مجوز صادره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد و به همين جهت آن را امضاءميكنيم. تاريخ محل امضاء و مهر دستگاه متقاضي: 60/1022 : شماره 1390/8/3 : تاريخ «پيوست شماره 5 «شماره : 143037/97 1397/4/31 : تاريخ «دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر» مفاد اين دستورالعمل در ارتباط با كليه مبادي مندرج در جدول پيوست لازمالاجرا ميباشد. درخصوص ساير مبادي (به غير از فهرست پيوست) ورود ارز / اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (000,10 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز بوده و ورود ارز / اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام مجموعاً بيش از مبلغ ده هزار (000,10 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز نميباشد. همچنين خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام توسط هر مسافر به خارج از كشور از طريق ساير مبادي، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (000,5 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار (000,2 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي زميني، ريلي و دريايي مجاز بوده و خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام مازاد بر سقف مبالغ مذكور مجاز نميباشد. ماده 1 -ورود ارز/ اسناد بانكي (از قبيل چك بانكي، چك تضميني، چك مسافرتي و ساير اسناد مالي قابل انتقال) و اوراق بهادار بينام مانند اوراق قرضه بهصورت فيزيكي به هر طريق توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف مبلغ ده هزار (000,10 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها نياز به اظهار نداشته و براي ورود ارز / اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام مجموعاً به مبلغ بيش از سقف تعيين شده، مسافر ميبايست در مبادي ورودي نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام همراه خود (به صورت كتبي يا شفاهي) به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام و اطلاعات موردنياز را به صورت سيستمي از طريق درگاه گمرك ج.ا.ا ثبت نمايد. ضمناً مسافر ميتواند قبل از ورود به كشور از طريق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام همراه خود را بهصورت سيستمي اظهار نمايد. ماده 2 -پس از اظهار ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام مازاد بر مبلغ ده هزار (000,10 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها توسط مسافر و دريافت كد رهگيري، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سيستمي اطلاعات اظهارشده به درگاه بانك ملي ايران، نسبت به راهنمايي مسافر به باجـه بانـك ملـي ايـران اقـدام مينمايد. ماده 3 -در موارد ارجاعي كه ظن به پولشويي و تأمين مالي تروريسم از سوي گمرك ج.ا.ا وجود ندارد، بانك ملي ايران ميبايست صرفاً نسبت به شمارش و تأييد مبلغ ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسيد چاپي حاوي كد رهگيري، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام به مسافر، مراتب را به صورت سيستمي به گمرك ج.ا.ا اعلام نمايد. ضمناً در اين موارد نياز به نگهداري ارز توسط بانك ملي ايران نبوده و همچنين ضرورتي به استعلام مراتب از مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي توسط گمرك ج.ا.ا وجود نخواهد داشت. ماده 4 -در موارد ارجاعي كه ظن به پولشويي و تأمين مالي تروريسم از سوي گمرك ج.ا.ا وجود دارد، بانك ملي ايران موظف است ضمن شمارش و تأييد مبلغ ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام اظهار شده، نسبت به دريافت و نگهداري ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسيد چاپي حاوي كد رهگيري، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام به مسافر، مراتب را به صورت سيستمي به گمرك ج.ا.ا اعلام و گمرك ج.ا.ا نيز نسبت به استعلام مراتب از مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اقدام نمايد. ماده 5 -مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، پس از بررسي نسبت به اعلام نتيجه به گمرك ج.ا.ا اقدام مينمايد. ماده 6 -در صورت تأييد منشاء ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام از سوي مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، مراتب از طريق گمرك ج.ا.ا به بانك ملي ايران اعلام و بانك مزبور بنا به درخواست مسافر يا نماينده قانوني ايشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و يا خارج از كشور در چارچوب مقررات ارزي، پرداخت عين ارز و يا خريد آن به نرخ روز اعلامي از سوي بانك مركزي و درخصوص اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز / اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام را در سامانه ثبت مينمايد. تبصره 1 -چنانچه ارز فيزيكي جزء اسعار جهانروا نبوده و يا به تشخيص بانك ملي ايران قابليت مصرف نداشته باشد، عين ارز به مسافر مسترد ميگردد. تبصره 2 -درصورت درخواست مسافر مبني بر حواله وجه به خارج از كشور، بانك ملي ايران ميبايست نسبت به ابطال سيستمي كد رهگيري مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسيد چاپي آن اقدام و مراتب را به گمرك ج.ا.ا اعلام نمايد. ماده 7 -خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام به صورت فيزيكي به هر طريق توسط هر مسافر به خارج از كشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار (000,5 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار (000,2 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها از مرزهاي زميني، ريلـي و دريايي مجاز ميباشد. ماده 8 -خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (000,5 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي مرزهاي هوايي و مبلغ دو هزار (000,2 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي مرزهاي زميني، ريلي و دريايي توسط هر مسافر به خارج از كشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به كشور و مشروط به ارائه رسيد چاپي حاوي كد رهگيري صادره از سوي باجه بانك ملي ايران و تا سقف مبلغ مندرج در رسيد مزبور در مبادي خروجي به گمرك ج.ا.ا خواهد بود. ماده 9 -خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام صرفاً توسط شخص اظهار كننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام اظهار شده مجاز خواهد بود. ماده 10 -در صورتي كه مسافر قصد خروج كل ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام اظهارشده را داشته باشد، گمرك ج.ا.ا نسبت به ابطال سيستمي كد رهگيري مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام اظهارشده و رسيد چاپي آن اقدام مينمايد. ماده 11 -در صورتيكه مسافر قصد خروج ارز به ميزان كمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرك ج.ا.ا مسافر را به باجه بانك ملي ايران راهنمايي نموده و بانك ملي ايران نيز ضمن كسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسيد چاپي جديد اقدام و مراتب را به گمرك ج.ا.ا اعلام مي نمايد. تبصره: مفاد اين ماده مشمول اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام نميباشد. ماده 12 -در صورت عدم تأييد منشاء ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام، مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، ضمن طرح شكايت در مرجع قضايي، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرك ج.ا.ا اعلام مينمايد. ماده 13 -در صورت صدور رأي برائت قطعي از سوي مرجع قضايي، مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرك ج.ا.ا به بانك ملي ايران اعلام و بانك مزبور براساس مفاد ماده (6 (اين دستورالعمل اقدام مينمايد. ماده 14 -درصورت صدور رأي محكوميت قطعي از سوي مرجع قضايي، مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي مراتب را از طريق گمرك ج.ا.ا به بانك ملي ايران اعلام و بانك مزبور ضمن ابطال سيستمي كد رهگيري مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرك ج.ا.ا، عين ارز اظهارشده را به اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي ج.ا.ا تحويل نموده و اداره مزبور نيز نسبت به خريد ارز به نرخ روز و واريز معادل ريالي آن به حساب تعيينشده از سوي خزانهداريكل كشور اقدام مينمايد. درخصوص اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام، واريز معادل ريالي آن به نرخ روز بهحساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود. ماده 15 -تا قبل از ورود مسافر به كشور، مسافر ميتواند نسبت به مرجوعنمودن ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام مازاد بر مبلغ ده هزار (000,10 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها اعم از آنكه آن را اظهار نموده و يا ننموده باشد، اقدام نمايد. تبصره: در صورتي كه ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانك ملي ايران بدون قيد و شرط عين ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سيستمي كد رهگيري مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام اظهارشده به گمرك ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرك ج.ا.ا نيز مراتب ابطال را بهصورت سيستمي به مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي اعلام مينمايد. ماده 16 -درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بينالمللي، خلبانان، كاپيتانهاي كشتي و خدمه آنها رعايت موارد فوق الزامي است. ماده 17 -دارندگان اظهارنامه قبلي (غير الكترونيكي) از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل حداكثر 6 ماه فرصت دارند به پايگاه اطلاعرساني گمـرك ج.ا.ا بـه آدرس ir.gov.irica.www مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دريافت كد رهگيري اقدام نمايند. خروج ارز در مهلت تعيـين شـده و بعـد از آن صرفاً توسط شخص اظهاركننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسيد چاپي حاوي كد رهگيري و تحويل اصل اظهارنامه قبلي (غيرالكترونيكـي) مجازخواهد بود. ماده 18 -ورود و خروج ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بينام از طريق مراسلات پستي و حمل بار بيش از مبلغ پنج هزار (000,5 (يورو يا معادل آن به ساير ارزها ممنوع ميباشد. ماده 19 -عدم رعايت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود. ماده 20 -در راستاي اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، چنانچه مأمورين و يا ضابطين قانوني مربوطه براي مبالغ كمتر از سقف 000,10 يورو يا معادل آن به ساير ارزها، ظن به پولشويي، تأمين مالي تروريسم يا ساير جرائم منشاء مرتبط پيـدا كننـد، اقـدامات لازم طبـق روال مشابه موضوع ماده (4 (فوق صورت ميپذيرد./3750505 «ضميمه پيوست شماره 5 « اسامي باجههاي اعلامي ازسوي بانك ملي ايران مستقر در مبادي ورودي و خروجي كشور رديف نام استان شعبه/باجه كدشعبه/كدباجه 1 آذربايجان غربي فرودگاه اروميه 5101 گمرك بازرگان 5382 گمرك مرز سرو 5122 گمرك مرز تمرچين 5239 باجه گمرك مرز رازي 5261 باجه گمرك پلدشت 5380 2 اردبيل گمرك بيلهسوار 4893 3 كردستان باشماق 5593 4 خوزستان باجه فرودگاه اهواز 6580 5 ايلام پايانه مرزي مهران 5993 باجه پرويز خان 5922 6 كرمانشاه گمرك خسروي 5933 7 آذربايجان شرقي باجه فرودگاه تبريز 4507 شعبه گمرك پل چوبي جلفا 4775 باجه گمرك نوردوز 4776 8 گلستان شعبه مرز پل گنبد كاووس 9315 9 گيلان گمرك آستارا 4271 10 تهران باجه فرودگاه امام خميني (ره) 1024 11 اصفهان باجه فرودگاه اصفهان 3008 12 فارس باجه فرودگاه شيراز 7254 13 هرمزگان باجه فرودگاه بندرعباس 7814 14 سيستان و بلوچستان باجه فرودگاه زاهدان 8322 باجه گمرك ميرجاوه 8324 باجه گمرك ميلك زابل 8451 15 خراسان رضوي باجه فرودگاه مشهد 8540 گمرك دوغارون تايباد 8769 گمرك لطفآباد درگز 8813 گمرك سرخس 8630 گمرك باجگيران 8649 96/258318 : شماره 1396/8/15 :تاريخ 99/64445 :شماره 1399/03/11 :تاريخ (پيوست شماره 6 ( «بسمهتعالي» به استناد بند (الف) ماده (7 (قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين بند «پ» ماده (5 (آئيننامه اجرايي مواد (5 (و (6 (قانون مذكور و تبصره ذيل ماده (7 (ابلاغيه شماره 125612/53887 مورخ 12/10/1395 معاون اول محترم رئـيس جمهور و رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقـاومتي، «دستورالعمل اجرايي مربوط به تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداري و مبادله در داخل كشور»، به شرح ذيل ابلاغ ميگردد: ماده 1-تعاريف: 1-1 -شخص يا اشخاص: اعم از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي. 1-2 -موسسه اعتباري: بانك و موسسه اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون و يا اجازه نامه بانك مركـزي تأسـيس شـده و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مينمايد و مجاز به انجام عمليات ارزي مي باشد. 1-3 -صرافي: شركتي كه داراي اجازه نامه فعاليت از بانك مركزي براي انجام عمليات صرافي بوده و تاريخ اجازه نامـه فعاليـت آن، منقضي نشده باشد. 1-4 -سند موسسه اعتباري: سندي كه مبين پرداخت مبلغ مربوطه بـه شـخص (برداشـت از حسـاب ارزي و يـا فـروش ارز) توسط موسسه اعتباري باشد. 1-5 -رسيد سنا: رسيد با مهر صرافي مجاز كه مبين پرداخت ارز مربوطه به شخص با ثبت در سامانه سنا باشد. 1-6 -اظهارنامه گمركي: رسيد چاپي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران حاوي كـد رهگيـري كـه بيـانگر اظهـار ارز توسط شخص حقيقي در هنگام ورود به كشور باشد. 1-7 -حمل: نقل و انتقال فيزيكي ارز (اسكناس). ماده 2 -حمل و نگهداري ارز (اسكناس) توسط اشخاص حداكثر تا سقف مبلغ 000,10 يورو يا معادل آن بـه سـاير ارزهـا بلامـانع ميباشد. ماده3 -حمل و نگهداري ارز (اسكناس) براي مبالغ بيشتر از 000,10 يورو يا معادل آن به سـاير ارزهـا توسـط اشـخاص، صـرفاً درصورت داشتن يكي از مدارك ذيل مجاز ميباشد: الف - سند موسسه اعتباري ب - رسيد سنا ج - اظهارنامه گمركي 99/64445 :شماره 1399/03/11 :تاريخ (پيوست شماره 6 ( ماده4 -سند موسسه اعتباري و رسيد سنا، حداكثر 6 ماه از تاريخ صدور داراي اعتبار ميباشد. قبل از انقضاي مهلـت مـذكور، دارندگان سند موسسه اعتباري و رسيد سنا مكلفند به يكي از روشهاي ذيل عمل نمايند: الف- واريز ارز مربوطه به حساب ارزي نزد يكي از موسسات اعتباري؛ ب- فروش ارز به يكي از موسسات اعتباري به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ETS (و يا فروش به صرافي با درج در سامانه سنا. بديهي است پس از گذشت 6 ماه اسناد مذكور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانين و مقررات مربوطه ميگردد. ماده 5 -درخصوص ارزهاي بيشتر از 000,10 يورو يا معادل آن به ساير ارزها نزد اشخاص كه از مهلت سند موسسه اعتبـاري يا رسيد سنا آنها بيش از شش ماه گذشته باشد، از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل سند موسسه اعتباري و رسيد سنا آنها سه ماه داراي اعتبار بوده و لازم است در بازه زماني مذكور به يكي از روشهاي ذيل ماده (4 (عمل گردد. ماده 6 -موسسه اعتباري از مفاد اين دستورالعمل مستثني بوده و حمل ارز متعلق بـه موسسـه مـذكور توسـط نماينـده آنهـا منوط به ارائه معرفي نامه رسمي از سوي موسسه، حاوي مشخصات هويتي حامل، مبدأ و مقصد ارز، ميـزان و نـوع ارز و علـت حمل و جابجايي ميباشد. ماده 7 -صرافي از مفاد اين دستورالعمل مستثني بوده و حمل ارز متعلق به صرافي توسط نماينده آنها منـوط بـه در اختيـار داشتن معرفي نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافي، مشخصات حامـل، مبـدا و مقصـد حمـل ارز، ميـزان و نـوع ارز و علـت جابجايي به همراه رسيد سنا ميباشد. تبصره: معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مجاز صرافي، صرفاً براي حمل ارز ميان صرافيها، بانك و بازار متشكل ارزي قابليت استفاده دارد. ماده 8ـ چنانچه مشخص گردد كه منشاء ارزهاي موضوع اين دستورالعمل حاصل از پولشويي و تامين مالي تروريسم ميباشد، برابر قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم عمل خواهد شد. ماده 9 -كليه اقدامات مذكور در اين دستورالعمل هيچگونه اثري در خصوص منشاء ارزهاي حاصله ايجاد نخواهد كرد. از اينرو چنانچه در هر مرحله مشخص گردد كه ارزهاي نگهداري شده حاصل از جرايم منشاء پولشويي بوده و يا به قصد تأمين مالي تروريسم نگهداري ميشود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم خواهند بود . ماده 10 -هرگونه مبادله/خريد و فروش ارز، خارج از سيستم بانكي و يا صرافي مجاز، ممنوع است./4552280/ج

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.