بخشنامه شماره 99/67513مورخ 99/03/12 اعلام پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری
دوشنبه 13 مرداد 1399
    
بازدید: 23
    

‑­ با سلام؛ احتراماً، همانگونـه کـه استحضـار دارنـد، دسـتورالعمل اجرايـي کـارت اعتبـاري مرابحـه طـي بخشـنامه شـماره ١٩٤٢٢٧ ٩٥ /مورخ /٦/١٨ ١٣٩٥ به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد کـه بـر اسـاس آن بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاري غيربانکي ميتوانند نسبت به صدور کارت اعتباري اقدام نمايند. از سوي ديگر، به موجـب بخشـنامه شـماره ٥٨١٠٠ ٩٩/ مورخ /٣/٣ ١٣٩٩ بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلف شدند به نمايندگي از شـرکتهاي کـارگزاري و بـا انعقـاد قرارداد، نسبت به دريافـت سفارش فروش سهام شرکتهاي بورسي و فرابورسي متعلـق بـه دارنـدگان سـهام عـدالت اقدام نموده، حسـب مـورد بـه کارگزاري مربوطه ارايه دهند. در همين راسـتا، بانکهـا و مؤسسـات اعتبـار يغ ي ربـانک ي يم توانند با شرايط زير نسبت به پذيرش سهام عدالت به منظور وثيقه صدور کارت اعتباري اقدام نمايند: -١ درصدي از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چـارچوب ضـوابط بـه عنوان وثيقه صدور کارت اعتبار ي قابل پذيرش خواهد ب ود. -٢ سهام تمام ي شرکتهاي موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است به يدبا عنـوان وثيقـه صدور کارت اعتباري پذيرفته شود. -٣ صدور کارت اعتباري به پشتوانه وثيقه سهام عدالت، صرفآً براي متقاضي که سهام عدالت متعلق بـه وي توثيـق شده است، امکانپذير ميباشد. انتظار ميرود آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي در اجراي اين بخشنامه و پـذيرش سـهام عـدالت اشـخاص بـه عنوان وثيقه کارت اعتباري اهتمام ورزيده و همکاري لازم را مبذول دارند. با عنايت بـه مراتـب فـوق، خواهشـمند اسـت مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ ۹۶ /مورخ /۵/۱۶ ۱۳۹۶ به تمامي واحـدهاي ذيربـط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق معمول گردد./۴۷۵۸۲۷۱

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.