بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 99/04/09 ابلاغ نحوه اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه بابت اعطای تسهیلات و تاکید مجدد بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی
دوشنبه 13 مرداد 1399
    
بازدید: 9
    

 احتراماً، همانگونه که مستحضرند, بر اساس مفاد بخشـنامههاي شـماره ۶۲۶۶۸ ۹۱ /مـورخ /۳/۱۰ ۱۳۹۱ ،شـماره /۹۵ ۲۲۵۱۴۹ شـماره بخشـنامه) ۱) بنـد و ۱۳۹۴ ۱۲/۳/ مـورخ/ ۹۴ ۶۲۳۵۸ شماره, ۱۳۹۳ ۲۱/۸/ مورخ/ ۹۳ ۲۲۴۳۰۶ مورخ /۷/۱۵ ۱۳۹۵ ،بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالـب انـواع سـپردهها توسـط بانکهـا و مؤسسات اعتباري غيربانکي ممنوع ميباشد . در اين ميا ن، حسب گزارش يها واصله, برخ ي بانکها و مؤسسات اعتبـار ي يغ ربانک بر ي اساس تواف يق ب ن مؤسسه اعتبار ي و تسهيلاتگيرنده و قبـل از اعطـا ي تسـهيلات, معـادل بخشـ ي از مبلـغ لايتسه ت اعطا را يي به صورت وثيقه نقد ي و در قالب سپرده قرضالحسنه يجار و يـا سـپرده قرضالحسـنه پسانـ داز مسدود نموده و میق يتوث . ندينما گرچه اين رويه منوط به آن که قبل از اعطـاي تسـهيلات باشـد و بـا توافـق و رضـايت تسهيلاتگيرنده انجام گردد، منع مقرراتي ندارد، ليکن به منظور پيشـگيري از تخطـ از ي حـداکثر نـرخ سـود تسـهيلات بانک ي مصوب شورا ي محترم پول و اعتبا ،ر در صورتي که وفق توافق بين مؤسسـه اعتبـار و ي تسـهيلاتگيرنده و قبـل از اعطاي تسهيلات، بخش ي از وثا قي , به صورت نقد و ي در قالب مسدود نمودن سپرده توثيق مي , شود سـپرده مـذکور بايـد در قالب حساب سپرده سرما هي گذار ي مدتدار بوده و با احتساب و پرداخت سود عليالحساب بـه آن معـادل نـرخ سـود متناظر با د وره زماني آن سپرده که هماکنون در شبکه بان يک کشور مبناي عمل است , انجام پذ رد.ي خواهشمند است دست ور يفرما ند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ ۹۶ /مـورخ /۵/۱۵ ۱۳۹۶ بـه تمـام واحدها يذ ي ربط آن بانک / مؤسسـه اعتبـار يغ ي ربـانک ي ابـلاغ شـده و بـر حسـن اجـرا ي آن نظـارت دقيـق بـه عمـل .ديآ /۴۷۶۷۵۴۴ صم/

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.